agents mediambientals

Què fan?

Què fan?

 

Imagen que contiene camisetaDescripción generada automáticamente

Què fan els i les agents mediambientals?

 

Les tasques dels i les agents mediambientals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica es concreten en la seua presència en el territori i vigilància activa en i des del territori.

La labor de vigilància constitueix un actiu principal i prioritari de la prestació de l'essencial servei públic que desenvolupa el Cos d'Agents Mediambientals.

Els i les agents mediambientals:

  • Avisen, posen en coneixement, comuniquen i deriven a les direccions territorials d’Alacant, Castelló i València les incidències o anomalies mediambientals detectades en la seua  presència i vigilància en el territori, que són competència de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica o d'altres departaments o Administracions públiques, quan així procedisca, d'acord amb els Protocols d'actuació.
  • Avisen als òrgans competents en Emergències, de les situacions o dels fets que poden constituir una emergència, d'acord amb els Protocols d'actuació.
  • Informen les persones en el medi natural, quan aquestes sol·liciten informació mediambiental d'aqueix territori als/les agents mediambientals de servei.
  • Comuniquen les possibles incidències; deriven a les Forces i Cossos de Seguretat competents aquells casos i situacions propis de la competència d'aquells, quan així procedeix, d'acord amb els Protocols d'actuació.

Els i les agents mediambientals:

  • Col·laboren en la detecció d'incompliments de la legislació ambiental vigent, es tracte d'una actuació casual o d'una actuació programada previ encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que pot incloure casos de peticions de col·laboració d'altres òrgans de l'administració. Si, a conseqüència d'una vigilància, el/la agent mediambiental infereix que presumptament poguera tractar-se d'una infracció, trasllada informe concorde als procediments establits.
  • Col.laboren amb les administracions competents en l’elaboració d'informes derivats d'expedients de legalitat/compatibilitat urbanística, per a aquells casos en els quals fora necessari recaptar tals informes, en assumptes urbanístics relacionats amb construccions en sòl no urbanitzable.  

Addicionalment:

  • Existeix un grup especialitzat d'agents mediambientals, experts en investigació d'incendis forestals, el Grup Operatiu d'Investigació d'Incendis Forestals (GOIIF). Els i les agents mediambientals del GOIIF, sota la coordinació per la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, fan les tasques pròpies d'aquest grup especialitzat, en cada investigació concreta en el territori afectat.
  • Imagen que contiene exterior, pasto, persona, hombreDescripción generada automáticamenteExisteix un grup especialitzat en treballs en altura, que col·labora en treballs propis de la seua especialitat, sota la coordinació de la Direcció General de Medi natural de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.