Procediments administratius - Servitud

Procediments administratius - Servitud

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Servituds        
Autorització per a obres, usos i instal·lacions en la zona de servitud Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud   Tramitació telemàtica amb certificat digital
Declaració responsable per obres, instal·lacions i edificacions existents en la zona de servitud de protecció del domini públic maritimterrestre Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud   Tramitació telemàtica amb certificat digital