Organismes

Centre de control

Centre de control

La Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2008, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, exigix als estats membres la designació de les autoritats i organismes competents encarregats de realitzar l'avaluació de la qualitat de l'aire ambient i l'autorització dels dispositius de mesurament, garantint la qualitat dels mesuraments efectuada i l'anàlisi dels mètodes d'avaluació.

 

Esta Directiva establix els criteris per a la realització de l'avaluació de la qualitat de l'aire ambient, de manera que siguen comuns per a tots els estats membres i, per tant, comparables entre si. També establix la necessitat informar la població en el cas que se superen els llindars d'alerta establits per a cada un dels contaminants atmosfèrics.

 

La referència als distints estats membres de la Directiva fa al·lusió a les Administracions Públiques competents d'acord amb la legislació interna de cada un d'ells. En este sentit, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que correspon a la Generalitat Valenciana el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de protecció del medi ambient.

 

Per a dur a terme estes competències, la Conselleria compta amb la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica per a fer un seguiment continu dels nivells dels distints contaminants atmosfèrics.

Esta xarxa de vigilància compta amb una sèrie de punts fixos de mesurament, en els que s'ubiquen estacions fixes, sensors de determinats paràmetres i les unitats mòbils que es distribuïxen en els distints emplaçaments al llarg de l'any, mesurant-se en continu els nivells de concentració de 24 paràmetres contaminants principals, així com paràmetres meteorològics. Esta informació en continu es completa amb les determinacions analítiques fetes en laboratoris de determinats paràmetres, donant així compliment als requisits normatius actuals quant a gestió i avaluació de la qualitat de l'aire ambient.

 

Estes actuacions tenen l'objectiu de mantindre un coneixement exacte dels nivells dels principals contaminants atmosfèrics i les variables que influïxen en la seua propagació en el territori de la Comunitat Valenciana, de manera que permeten realitzar una correcta avaluació de la qualitat de l'aire ambient de la Comunitat.

 

El Centre de Control de la Qualitat de l'Aire, ubicat als Serveis Centrals de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori incorpora a la seua base de dades, amb informació des de l'any 1994, prop de 30 milions de dades a l'any.
Esta informació, a la qual s'accedix a través de telefonades programades a totes les estacions pertanyents a la xarxa de manera automàtica cada 10 minuts durant les 24h del dia, es posa a disposició de la població a través de la web d'atmosfera quasi en temps real gràcies a este sistema automatitzat de recepció d'informació.

 

A través del Centre de Control de la Qualitat de l'Aire es planifica el desenvolupament de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control, d'acord amb les exigències normatives, se supervisa l'adequat funcionament de la Xarxa, així com l'efectivitat en les tasques de manteniment i validació. En este Centre de control personal especialitzat s'encarrega de la gestió i explotació de la xarxa: enviaments de dades periòdiques, introducció en la base de dades dels nivells de concentració remesos pels laboratoris, la selecció d'emplaçaments, el contacte amb agents responsables en els municipis, supervisió de bon funcionament de les comunicacions i de la incorporació automàtica de dades a la base de dades, disseny d'emplaçaments i sensors en la xarxa d'acord amb exigències normatives, etc...


La informació arreplegada en el Centre de Control, una vegada sotmesa a un procés de validació, serà la que s'utilitze per al pas següent, el qual es detalla en un altre dels apartats d'esta pàgina web: l'Avaluació de la Qualitat de l'Aire dins del territori de la Comunitat Valenciana.