Introducció

Introducció

En relació amb la Directiva 2002/49/CE, la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, i el Reial decret 1513/2005, que la desenvolupa, es deriven una sèrie d'obligacions com són l'elaboració de mapes estratègics de soroll per a determinar l'exposició de la població al soroll ambiental, l'adopció de plans d'acció per a prevenir i reduir el soroll ambiental i, en particular, quan els nivells d'exposició puguen tenir efectes nocius en la salut humana, com també posar a disposició de la població la informació sobre soroll ambiental i els seus efectes.