Introducció general

Introducció general

 

Emissions industrials

L'activitat industrial pot provocar la introducció en l'atmosfera de substàncies susceptibles de generar efectes nocius sobre la salut humana o el medi ambient en el seu conjunt.

Les emissions de contaminants a l'atmosfera d'una indústria poden ser:

 • Canalitzades: consistix en la descàrrega d'un corrent gasós de contaminants a l'aire procedent d'una ximenera.
 • Difuses: tota emissió no canalitzada de contaminants atmosfèrics procedents d'una instal·lació industrial, per exemple, emissions no capturades alliberades a l'ambient exterior per finestres, portes, o arreplegues a l'aire lliure . . .

   

En les indústries s'han de controlar tant les emissions atmosfèriques difuses com les canalitzades per a aconseguir una qualitat adequada de l'aire i evitar els seus efectes nocius sobre el medi ambient.

Els principals contaminants atmosfèrics emesos per les indústries són els següents:

 • Monòxid de Carboni (CO)
 • Diòxid de Carboni (CO2)
 • Partícules sòlides
 • Òxids de nitrogen
 • Diòxid de sofre (SO2)
 • Hidrocarburs (HxCy)

Però els processos industrials també provoquen l'emissió d'altres contaminants a l'atmosfera com són: metalls pesats, substàncies halogenades...

A més el risc associat als anteriors contaminants pot augmentar pel fet que en el si de l'atmosfera poden donar-se transformacions físiques i químiques, donant lloc a contaminants secundaris (àcid sulfúric, àcid nítric, ozó troposfèric, sals d'òxids de nitrogen i de sofre, etc.) que poden causar greus deterioraments en la salut humana, els ecosistemes naturals i els béns materials.

Per a més informació sobre cada un d'estos contaminants consulte's l'apartat "Principals Contaminants" de la secció de "Qualitat de l'aire".

D'altra banda l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos d'efecte hivernacle, com a metà, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos, hexafluoro de sofre i òxid nitrós, està produint l'augment de la temperatura mitjana de la Terra i el consegüent canvi climàtic.

Consulte's l'apartat "Efecte hivernacle" de l'apartat "Alguns efectes globals de la contaminació atmosfèrica" dins de la secció de "Informació general"

En les indústries es poden prendre diferents mesures per a evitar, o quan això no siga possible, disminuir els efectes directes i indirectes de les emissions a l'atmosfera de contaminants sobre el medi ambient i la salut de les persones:

 • Mesures preventives: Són les destinades a evitar en origen l'emissió de contaminants a l'atmosfera. Un canvi de tipus de combustible, de matèries primes, un canvi en el procés productiu, la utilització de les millores tècniques disponibles o simplement l'adopció de bones pràctiques mediambientals poden repercutir en una gran disminució de les emissions a l'atmosfera de contaminants.
 • Mesures correctives: Quan a pesar de prendre mesures preventives l'activitat d'una determinada indústria encara produïx l'emissió de contaminants és necessària l'adopció de mesures correctives a final de línia que disminuïsquen l'emissió final de contaminants dins del marc de la millora contínua. Açò es pot aconseguir per mitjà de la instal·lació de diferents equips de depuració de les descàrregues gasoses (per exemple, filtres de mànegues, equips d'adsorció, equips d'absorció . . .).