Activitats Potencialment Contaminadores de l´Atmosfera

 

D'acord amb la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, són Activitats Potencialment Contaminant de l'Atmosfera, aquelles que per la seua mateixa naturalesa, ubicació o pels processos tecnològics utilitzats constituïsquen una font de contaminació les característiques de la qual poden requerir que siguen sotmeses a un règim de control i seguiment més estricte. Les dites activitats estan catalogades en l'annex IV de l'esmentada Llei.

El Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA), ha sigut adaptat pel Reial Decret 100/2011, de 28 de gener. 

D'acord amb la Disposició Transitòria Única del Reial decret 100/2011, les instal·lacions existents, en les quals es desenvolupen activitats de grup A i/o B, d'acord amb el *CAPCA hauran de sol·licitar la preceptiva autorització i en les quals es desenvolupen únicament activitats de grup C hauran de tramitar la seua notificació, abans del 30 de GENER de 2015.