Organismes

Sòls contaminats

Sòls contaminats

La regulació dels sòls contaminats en l'àmbit territorial de l'Estat es contempla en el títol V de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

La Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana també regula els sòls contaminats en el seu títol IV. No obstant açò, com els preceptes en ella contemplats són anteriors a la legislació bàsica vigent en l'actualitat, en aplicació del caràcter bàsic en matèria de protecció del medi ambient de la Llei 22/2011 i del Reial decret 9/2005, la regulació autonòmica ha de ser aplicada en els termes establits en la normativa bàsica estatal, per la qual cosa totes les disposicions de la Llei 10/2000 que s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb el que es disposa en aquella normativa hauran d'entendre's implícitament derogades.

D'aquesta normativa resulten destacables els següents aspectes:

  1. Es concreta una relació d'activitats econòmiques potencialment contaminants de sòls.

  2. S'estableix el règim d'obligacions d'informació a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana al que estan subjectes els titulars de les referides activitats, així com l'abast i contingut mínim dels informes que aquests han de remetre i la periodicitat del seu enviament.

  3. S'adopten els criteris i estàndards que han de permetre a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana declarar un sòl com contaminat, prenent per a açò en consideració els informes referits anteriorment i altres fonts d'informació disponibles, així com el risc que aquell pot suposar per a la salut de les persones o el medi ambient.

  4. La declaració d'un sòl com contaminat comportarà l'obligació de realitzar les actuacions necessàries per a procedir a la seua neteja i recuperació a càrrec dels causants de la contaminació o propietaris dels sòls afectats, en la forma i terminis que l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana determine en la resolució expressa que així ho declare.

  5. Es contempla la possibilitat de recuperació voluntària de sòls per a qualsevol ús previst d'aquest, sense que resulte exigible la prèvia declaració del sòl com contaminat. Per a açò hi haurà l'interessat elaborarà un projecte de recuperació que haurà de ser prèviament aprovat per l'òrgan ambiental.

Documents d'interès: