Organismes

Sòls contaminats

Sòls contaminats

La regulació dels sòls contaminats en l'àmbit territorial de l'Estat es contempla en el títol VIII de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i en el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'establix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

La Llei 5/2022, de 29 de novembre, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular en la Comunitat Valenciana, també regula els sòls contaminats en el seu títol VI. Amb caràcter general, la regulació de sòls contaminats de la Comunitat Valenciana es regix pel que s'establix en el títol VIII de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

D'esta normativa resulten destacables els següents aspectes:

  1. Es concreta una relació d'activitats econòmiques potencialment contaminants de sòls.
  2. S'establix el règim d'obligacions d'informació a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana al qual estan subjectes els titulars de les referides activitats, així com l'abast i contingut mínim dels informes que estos han de remetre i la periodicitat del seu enviament.
  3. S'adopten els criteris i estàndards que han de permetre a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana declarar un sòl com contaminat, prenent per a això en consideració els informes referits anteriorment i altres fonts d'informació disponibles, així com el risc que aquell pot suposar per a la salut de les persones o el medi ambient.

  4. La declaració d'un sòl com contaminat comportarà l'obligació de realitzar les actuacions necessàries per a procedir a la seua neteja i recuperació a càrrec dels causants de la contaminació o propietaris dels sòls afectats, en la forma i terminis que l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana determine en la resolució expressa que així ho declare.
  5. Es contempla la possibilitat de recuperació voluntària de sòls per a qualsevol ús previst d'este, sense que resulte exigible la prèvia declaració del sòl com contaminat. Per a això, l'interessat elaborarà un projecte de recuperació que haurà de ser prèviament aprovat per l'òrgan ambiental.
  6. Es crea la llista de prioritats d'actuació en matèria de descontaminació.

La Comunitat Valenciana, conforme a estes normes, té l'obligació d'elaborar un inventari dels sòls contaminats existents en el seu àmbit territorial així com una relació prioritzada d'estos. Anualment, es remetrà la informació actualitzada de l'inventari al Ministeri competent en matèria de medi ambient.

Documents d'interès: