Normativa

Normativa

Esquema de costes

Normativa bàsica

 • Normativa de costes
  • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes (text consolidat, 11 de desembre de 2015).
  • Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
  • Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costes.
 • Normativa administrativa
  • Articles 66 i 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Article 6 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Les declaracions responsables i les comunicacions prèvies.