Autoritzacions i Declaracions Responsables de Costes

Autoritzacions i Declaracions Responsables de Costes


AUTORITZACIONS

És necessària autorització administrativa, prèvia i expressa, en matèria de costes per a (arts. 49, 50, 27, DT 14a del Reglament i resta de normativa de costes):

a) Nous usos (diferents de plantar o cultivar), obres, instal·lacions o edificacions en servitud de protecció

b) Realitzar les obres que excedisquen de les de reparació, millora, modernització, consolidació i/o suposen canvis d'ús, així com les que suposen augment de volum, alçària i/o superfície, en les construccions, instal·lacions i edificacions existents que siguen concordes amb la vigent normativa de costes, com ara: salines, dessaladores, restaurants (afectats per protecció però no per trànsit)….


Llevat d'alguns canvis d'ús que es consideren autoritzables, la realització d'aquest tipus d'obres està prohibida en construccions o instal·lacions no concordes amb la vigent normativa de costes, com ara: habitatges, instal·lacions hoteleres…


DECLARACIONS RESPONSABLES

Per mitjà de la presentació d'una declaració responsable, en una construcció, instal·lació o edificació existent, construïda legalment o degudament legalitzada es podran realitzar les següents obres (DT 4a de la Llei de Costes, l'art. 27, la DT 14a i la DT 15a del Reglament General de Costes):

a) De xicoteta reparació que únicament suposen canvi d'elements accessoris i les que exigisca la higiene, l'ornament i la conservació. Quan la construcció o edificació resulte afectada per les servituds de trànsit i/o per la resta de la de protecció.

b) De reparació, millora, modernització i consolidació. Quan la construcció, instal·lació o edificació resulte afectada per les servituds de trànsit i/o per la resta de la de protecció, amb la de trànsit garantida, o únicament per la servitud de protecció.

En cap cas podran excedir de les de reparació, millora, modernització i consolidació, ni suposar canvis d'ús, augment de volum, alçària i/o superfície de les construccions o instal·lacions existents

.
Quan per qualsevol causa, inclús l'execució de les pròpies obres, es produïsca una disminució del volum total o parcial de l'edificació, instal·lació o construcció existent, aquest volum es perdrà i no es podrà tornar a restituir, per la qual cosa podrà ocasionar-ne la pèrdua total o parcial.


En els annexos al model de declaració responsable figura més informació relacionada amb les obres que es poden realitzar i les que estan prohibides en construccions, instal·lacions i edificacions existents que resulten afectades per la servitud de trànsit i/o la de protecció.


La competència per a interpretar i aplicar la normativa de costes en servitud de protecció, així com determinar el sentit i l'abast de les obres que es poden realitzar en les construccions, edificacions i instal·lacions existents que resulten afectades per aquesta servitud, l'exerceix l'Administració autonòmica. Açò sense perjudici de la vinculació de l'informe de l'Administració de l'Estat quan resulten afectades també per la servitud de trànsit.


En cas de dubte contacte amb el Servei de Costes de la Generalitat Valenciana. serviciodecostas@gva.es


Té a la seua disposició, tant en aquesta pàgina web com en la seu del Servei de Costes, models normalitzats de declaracions responsables i de sol·licituds d'autorització. Utilitze'ls.