Aclaracions sobre la nova regulació dels VTC

Aclaracions sobre la nova regulació dels VTC

INFORMACIÓ 012DECRET LLEI 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (DOGV núm. 8519 / 01.04.2019)

Entrada en vigor: 02.04.2019

Efectes de la precontratació: a partir del 03.06.2019 (el 2 de juny és diumenge)
NOVETATS DEL DECRET LLEI


 

 • Els serveis a prestar per les VTC hauran de contractar-se, almenys, amb una antelació de quinze minuts previs a la seua efectiva prestació, amb excepció d'aquells serveis que es deguen a emergències, en general, assistència en carretera i contractes de serveis amb les administracions públiques. (això tindrà efectes el dia 3 de juny de 2019)
 • Tots els serveis hauran d'informar-se al Registre de comunicacions dependent del Ministeri de Foment (regulat en el Reial decret 1076/2017)


https://sede.fomento.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/oficinas_sectoriales/tte_ctra/rcsavc/
 

 • Els vehicles adscrits a les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor no podran circular per les vies públiques a la recerca de clientela ni propiciar la captació de persones viatgeres que no hagueren contractat prèviament el servei en la forma establida.

 

 • Queda prohibida la geolocalització de vehicles pels usuaris ja que es considera captació de clientela.
 • Queda prohibit l'estacionament dels vehicles de les VTC en llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport de persones viatgeres com a ports, aeroports, estacions de ferrocarril i d'autobusos, centres comercials i d'oci, instal·lacions esportives, hotels, parades de taxis, hospitals o qualsevol altre establiment similar, que puga propiciar la captació de clientela.
 • La conselleria competent en matèria de transport podrà establir una regulació dels descansos de la mateixa forma que existeix per a les VT (taxi).
 • Respecte als vehicles s'estableix l'obligatorietat que cada vegada que se substituïsca un dels vehicles que estiguen adscrits a autoritzacions VTC es farà per un altre vehicle que utilitze com a font d'energia l'electricitat, l'hidrogen, els biocarburants, els combustibles sintètics i parafínics, el gas natural i el gas liquat del petroli. També podrà substituir-se per un vehicle dels denominats híbrids.
 • Els vehicles que presten el servei de les VTC hauran d'anar proveïts d'una identificació.
 • Finalment, en relació amb les competències que ostenten els municipis, aquestes entitats locals podran modificar les condicions d'explotació per a millorar la gestió de la mobilitat interior de les persones viatgeres o per a garantir el control efectiu de les condicions de prestació dels serveis. (a partir del 3 de juny de 2019)A aquest efecte podran:

 1. Incrementar els temps de precontratació de serveis (que s'estableix amb caràcter general en 15 minuts).
 2. Ampliar el llistat d'instal·lacions de llocs de generació de demanda de serveis de transport i establir una distància mínima en la qual estaria prohibit l'aparcament des d'aquestes instal·lacions.
 3. Establir requisits addicionals a les especificacions tècniques dels vehicles.