Normativa - Arrendament de vehicles amb conductor

Normativa - Arrendament de vehicles amb conductor

  • Llei Orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de Delegació de Facultats de l'Estat en les Comunitats Autònomes en relació amb els transports per carretera i per cable.

  • Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres.
  • Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desenvolupa la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat per Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.
  • Ordre FOM/3203/2011, de 18 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desenvolupa la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.
  • Reial Decret 1057/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat per Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, per a adaptar-ho a la Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres i la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria.
  • Ordre FOM/2799/2015, de 18 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desenvolupa la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat per Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.
  • Ordre 12/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es crea un distintiu per a la identificació dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a la Comunitat Valenciana.
  • DECRET Llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor