Certificat d'aptitud professional - Expedició del certificat de qualificació inicial

Certificat d'aptitud professional - Expedició del certificat de qualificació inicial

Conclosa la correcció dels exàmens, l'òrgan competent dictarà una resolució per la qual reconeix el compliment del requisit de qualificació inicial a tots aquells aspirants que els hagueren aprovat, expedint a favor seu el corresponent Certificat d'Aptitud Professional i anotarà la dita expedició en el Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport.