Certificat d'aptitud professional - Normativa

Certificat d'aptitud professional - Normativa

  • Resolució de 18 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es convoca la celebració de diverses proves tendents a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2022

  • Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre

  • Resolució de 17 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es convoca la celebració de diverses proves tendents a l'obtenció o la renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per l'any 2021.