AUTOAVALUACIÓ D’ACTIVITATS

AUTOAVALUACIÓ D’ACTIVITATS

Per part del Servici d'Inspecció Mediambiental, s'han elaborat una sèrie de documents, consistents en autoavaluacions d'instal·lacions així com guies de suport a les mateixes. Les autoavaluacions són instruments d'autoregulació a fi de facilitar el coneixement i l'aplicació de la normativa ambiental, perquè els titulars de les instal·lacions puguen comprovar el seu grau de compliment dels condicionants mediambientals, sense perjuí d'allò que s'ha establit en les seues autoritzacions sectorials o en la Llicència Ambiental.

 

Així mateix l'esmentada documentació pot servir de base per a la labor inspectora dels Agents de l'Autoritat dins de les seues corresponents campanyes inspectores o a instàncies d'esta Conselleria

Documentació d'interès

Documentació d'interès

TALLERS DE VEHÍCLES

INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMAMENT DE RESIDUS

ESTACIONS DE SERVICI I LLAVADORS DE VEHICLES

INSTAL·LACIONS DE DESBALLESTAMENT DE VEHICLES

ACTIVITAT DE TRANSPORT DE RESIDUS

TINTORERIES