PLA I PROGRAMA D'INSPECCIÓ

PLA I PROGRAMA D'INSPECCIÓ

La Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (DEI) preveu en l'article 23 la necessitat de comptar amb un sistema d'inspecció mediambiental que incloga l'anàlisi de tota la gamma d'efectes ambientals rellevants de la instal·lació que es tracte. A través de tal sistema es garantix l'adequat nivell de comprovació del comportament ambiental de les instal·lacions que es troben davall el seu àmbit d'aplicació, i es determina la necessitat d'assegurar, per part de tots els estats membres, que totes les instal·lacions estan cobertes per un pla d'inspecció mediambiental a escala nacional, regional o local i garantir que este pla es reexamina i, quan procedisca, s'actualitza regularment. Així mateix, s'especifica el contingut mínim que han de tindre estos plans d'inspecció, així com l'obligació d'elaborar periòdicament programes d'inspecció, dins dels esmentats plans, i de notificar i publicar els informes de les inspeccions dins d'uns terminis establits.

Tant el Pla com el Programa d'Inspecció són elaborats en compliment de l'article 29.2 de la Llei 5/2013, d'11 de juny per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, de transposició de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació).

Normativa

Normativa

QUALITAT AMBIENTAL I PREVENCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ

 

TRASLLATS TRANSFRONTERERS DE RESIDUS