Organismes

Conveni amb Col·legis Professionals. Certificació de verificació documental

Conveni amb Col·legis Professionals. Certificació de verificació documental

En l'article 23 de la Llei 6/2014 s'incorpora la novetat de la certificació que l'interessat pot obtindre dels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic, amb les quals la conselleria subscriga el corresponent conveni, acreditativa de la verificació de la documentació amb caràcter previ a la seua presentació davant l'Administració.
 
L'article 1.1 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, configura a aquests com a "Corporacions de dret públic, emparades per la Llei i reconegudes per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues finalitats"; entre les seues funcions els correspon d'acord amb l'article 5 b) "Exercir quantes funcions els siguen encomanades per l'Administració i col·laborar amb aquesta en la realització d'estudis, emissió d'informes...". El Col·legi Professional acredita la seua solvència professional i tècnica mitjançant declaració responsable incorporada a l'expedient, signada per el/els Degà/us de el/dels Col·legi/s Professional/és, per la qual manifesta/n estar en disposició de comptar amb els mitjans materials i personals adequats per a dur a terme les tasques necessàries per a l'emissió de la certificació de verificació documental.
 
En virtut d'aquesta regulació s'ha signat un Conveni de Col·laboració entre la Generalitat i a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a l'emissió de certificats de verificació documental amb els següents col·legis professionals:
 
  • Col·legi d'Enginyers de Camins de la Comunitat Valenciana
  • Col·legi d'Enginyers Industrials de la  Comunitat Valenciana
  • Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Llevant
  • Col·legi de Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana
  • Col·legi d'Enginyer Tècnics d'Agrícoles de València i Castelló
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de València
  • Col·legi de Químics de la Comunitat Valenciana
 
Aquest conveni es troba en vigor des del mes d'abril de 2016.