Organismes

ÀMBIT D´ACTUACIÓ

ÀMBIT D´ACTUACIÓ

La prevenció i control integrat de la contaminació consisteix en un conjunt de mesures que s'apliquen a les instal·lacions amb elevat poder contaminant, per a la conservació, la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient.

Fins a l'entrada en vigor de la Directiva 96/61/CE, del Consell, de 24 de setembre, relativa a la Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (IPPC), traslladada a l'ordenament jurídic espanyol a través de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, del mateix nom, una instal·lació estava subjecta a diverses autoritzacions sectorials i informes de caràcter ambiental (producció i gestió de residus, autorització d'emissions a l'atmosfera, autorització d'abocaments, avaluació d'impacte ambiental, etc).

Actualment, l'Autorització Ambiental Integrada (AAI) integra totes aquestes autoritzacions en un únic procediment, i estableix un mecanisme de coordinació de les diferents administracions involucrades per a la resolució de l'Autorització Ambiental Integrada. D'aquesta forma se simplifiquen els tràmits d'autorització de cara a l'empresa i es millora el grau de control de l'administració sobre l'impacte de les activitats industrials.

Quant a la Comunitat Valenciana, la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, de 15 de setembre, va definir i va reestructurar el sistema d´autorització ambiental vigent en la nostra comunitat. Aquesta Llei va ser derogada per la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, que incorpora els criteris arreplegats en la Directiva 2010/75/UE, que constitueix el nou marc general per al Control de les activitats.

A aquest efecte, s'exigirà l'Autorització Ambiental Integrada (AAI) a la Comunitat Valenciana per a la implantació i funcionament d'activitats amb alt potencial contaminador, susceptibles de generar impactes considerables i que estiguen incloses en l'Annex I de la citada Llei.