Procediment de declaració de ZAS

Procediment de declaració de ZAS

 
 
1. Amb l'aprovació de la proposta de declaració de zona acústicament saturada, l'ajuntament iniciarà el procediment per a la seua declaració.
 

2. En el cas que la proposta de declaració de zona acústicament saturada incloga l'adopció immediata de mesures cautelars, aquestes podran ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, per raó de circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seua adopció.

3. La proposta de declaració de zona acústicament saturada se sotmetrà a un període d'informació pública, a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar el procediment o la part d'aquest que s'acorde.A aquest efecte, s'anunciarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i almenys en un dels diaris d'informació general de major difusió en la província, com també en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, en el qual s'assenyalarà el lloc d'exhibició i determinarà un termini per a formular al·legacions de 30 dies.Així mateix, es donarà audiència, dins del període d'informació pública, a les organitzacions o associacions que representen col·lectius o interessos socials que puguen veure's afectats per la declaració, i, mitjançant notificació individualitzada, a les associacions veïnals o entitats que les agrupe.

4. Transcorregut el tràmit anterior i, si és el cas, modificada la proposta inicial en funció de les al·legacions preses en consideració, l'ajuntament remetrà, com últim tràmit previ a l'aprovació, la proposta de declaració de zona acústicament saturada a la conselleria competent en matèria de medi ambient, a l'efecte d'obtenir informe vinculant, el qual haurà de ser emés en el termini màxim d'un mes.La conselleria podrà sol·licitar els informes o traslladar la proposta a altres òrgans de l'Administració autonòmica o d'altres administracions les competències de les quals puguen resultar afectades, a l'efecte que aporten les consideracions que estimen oportunes en el termini màxim de deu dies.En cas que no s'emeta l'informe de la conselleria competent en medi ambient en l'esmentat termini d'un mes, s'interromprà el procediment, d'acord amb el que estableix l'article 42.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.Si l'informe és contrari a la proposta de declaració de zona acústicament saturada, podrà sol·licitar que es complete el contingut d'aquesta, i exigir, si ho considera necessari, un nou tràmit d'informació pública.

5. La resolució que declare una zona com a zona acústica saturada s'adoptarà mitjançant un acord del ple de l'ajuntament competent, de conformitat amb la normativa bàsica estatal, en el termini màxim d'un mes des de la remissió de l'informe favorable per part de la conselleria competent en medi ambient. Quan alguna d'aquestes zones comprenga més d'un terme municipal, la seua declaració correspondrà, a proposta dels ajuntaments afectats, al conseller competent en matèria de medi ambient.

6. La declaració de zona acústicament saturada es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i entrarà en vigor, llevat que s'hi dispose una altra cosa, l'endemà de la publicació.