Què és una ZAS?

Què és una ZAS?

 
 
 D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Ley 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, són zones acústicament saturades aquellas en què es produeixen uns elevats nivells sonors a causa de l'existència de nombroses activitats recreatives, espectacles o establiments públics, a la activitat de les persones que els utilitzen, al soroll del trànsit en aquestes zones, com també qualsevol altra activitat que incidisca en la saturació del nivell sonor de la zona.

Així, serán declarades zones acústicament saturades aquelles en les quals, tot i que cada activitat individualment considerada complisca els nivells establits en la referida llei, se sobrepasen dues vegades per setmana durant tres setmanes consecutives o, tres alternes en un termini de 35 dies naturals, i en més de 20 dB(A), els nivells d'avaluació per sorolls en l'ambient exterior establits en la taula I de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminació acústica. El paràmetre que s'ha de considerar serà LA,eq,1h durant qualsevol hora del període nocturn i LA,eq,14h per a tot el període diürn.