Organismes

Llindars d'Informació i Alerta

Llindars d'Informació i Alerta

Taula de superacions dels Llindars d'Informació i Alerta a la població

 

Llindar  d'Informació: 180 µg/m3 com a promedi horari.

Llindar d'Alerta: 240 µg/m3 como promedi horari. La superació del Llindar d'Alerta es deu mesurar o preveure durant tres hores consecutives.

 

Data 1 Estació Periode 2  Concentració 3
31/05/2023 Castelló CEIP La Marina 20h  207 µg/m³
31/05/2023 Castelló Patronat D'Esports  21h 185 µg/m³
31/05/2023 Almassora Platja  20h 201 µg/m³
31/05/2023 Almassora Platja  21h  187 µg/m³

1. Data en la que es va registrar la superació del Llindar d'Informació.  

2. Periode temporal (expresat en hora central europea) durant el qual el promedi horari va superar el Llindar de Información/Alerta a la població. 

3. La concentració es refiereix al promedi horari màxim assolit en la jornada de la superació. Les unitats de mesura són µg/m3.