Servituds

Servituds

Servitud de trànsit

Servitud de trànsit

Normalment, la zona de trànsit recau sobre una franja de terreny de 6 m d'amplària, mesurats terra endins a partir de la ribera del mar (o del domini públic maritimoterrestre, quan ambdós coincideixen), de manera que sol coincidir amb els sis primers metres de la servitud de protecció (art. 52 del Reglament General de Costes).


Atenent l'ocupació que pot presentar la servitud de trànsit en un tram de costa determinat, podem distingir dos supòsits:

a) Trams de costa on la servitud de trànsit no es troba totalment o parcialment ocupada per obres, instal•lacions o edificacions existents (art. 52 del Reglament de Costes):

  • - Quan el trànsit siga difícil o perillós, la seua amplària podrà ser ampliada fins a un màxim de 20 m.
  • - Excepcionalment, podrà ser ocupada per obres que s'han de realitzar en domini públic maritimoterrestre; i en aquest cas, s'haurà de substituir per una altra que s'ubicarà fora d'aquest.
  • - La zona de trànsit també podrà ser ocupada per a la construcció de passejos marítims. En aquest cas no se substituirà per una altra, sinó que s'haurà de fer efectiva en el mateix passeig.
  • - Sempre que no puguen tindre una altra ubicació, la servitud de trànsit podrà ser creuada per canalitzacions subterrànies de serveis.
  • - La competència per a l'ampliació, substitució i ocupació per obres de la zona trànsit correspon a l'Estat.

b) Quan la servitud de trànsit es trobe ocupada per obres, instal•lacions o edificacions existents, legalment construïdes o degudament legalitzades, (DT 14a.5 del Reglament General de Costes):

  • - S'entendrà que queda garantida, si es troba totalment i permanentment desocupada en almenys tres metres d'amplària des de la ribera del mar, amb un gàlib lliure en alçària  d'almenys uns altres tres metres.
  • - Si no es donen les condicions anteriors, es podrà admetre una localització alternativa de la servitud, amb les mateixes dimensions mínimes, el més prop possible a la ribera del mar, però en cap cas dins d'aquesta.


El règim jurídic d'aquesta zona és molt més restrictiu que el de la resta de protecció ja que, llevat d'algunes excepcions expressament previstes, com per exemple: plantar, cultivar, la seua ocupació per passejos marítims, les conduccions subterrànies de serveis (sempre que no puguen tindre una altra ubicació); amb caràcter general, no es permeten nous usos, construccions i edificacions que n'impedisquen l'efectivitat, i s'ha de deixar permanentment lliure per al pas públic de vianants i els vehicles de vigilància i salvament.


Quant a la realització d'obres en instal•lacions, construccions i edificacions existents, construïdes legalment (o que hagen sigut degudament legalitzades) i que resulten afectades per la servitud de trànsit i, si és el cas, també per la resta de servitud de protecció, es considera convenient distingir entre obres que han de ser objecte d'autorització administrativa i les que han de ser objecte de presentació d'una declaració responsable. A continuació, arrepleguem els supòsits que són competència de la comunitat autònoma:

a)Tenint en compte el que estableix la DT 4a de la Llei de Costes, l'art. 27, la DT 14a i la DT 15a del Reglament General de Costes i la resta de normativa de costes, complint certs requisits i davall algunes condicions, en una construcció, instal•lació o edificació existent, construïda legalment o degudament legalitzada que resulte afectada per la servitud de trànsit i també per la resta de servitud de protecció, sempre que no suposen canvis d'ús, excedisquen les de reparació, modernització, millora i/o consolidació, a més de no suposar augment de volum, alçària i/o superfície, podran ser objecte de la presentació d'una declaració responsable dirigida a l'òrgan competent en matèria de costes de la Generalitat Valenciana les obres següents:

  • - Quan l'Administració de l'Estat haja emés un informe favorable sobre la garantia del trànsit en la zona, o quan hagen passat dos mesos sense que el mencionat informe haja sigut emés (i en aquest cas s'entén favorable), es permet la realització d'obres de reparació, millora, consolidació i modernització (art. 27 i DT 14a.1.b del Reglament General de Costes).
  • L'òrgan competent en matèria urbanística no podrà autoritzar les obres fins que no s'hagen donat les circumstàncies referides en el paràgraf anterior respecte de l'informe de l'Administració de l'Estat sobre la garantia del trànsit.
  • - En tot cas, es permeten les obres de xicoteta reparació que únicament suposen canvis d'elements accessoris i les que exigisca la higiene, l'ornament i la conservació, sempre que no suposen modificació de l'ús a què es troben destinats ni increment rellevant del valor de l'edificació (DT 14a.1.b del Reglament General de Costes).

Aquestes obres no podran ser autoritzades per l'òrgan urbanístic competent sense que, amb caràcter previ, l'interessat acredite que ha presentat una declaració responsable, dirigida al corresponent Servei Perifèric de Costes de l'Administració de l'Estat si la construcció, instal•lació o edificació en què es pretenen les obres resulta afectada únicament per la servitud de trànsit. Quan resulte afectada tant per la servitud de trànsit com per la de protecció, la declaració s'haurà de dirigir a l'òrgan administratiu competent en matèria de costes de la Generalitat Valenciana (art. 27 i DT 15a del Reglament General de Costes).

b) Per a canvis d'ús de les construccions i instal•lacions existents (legals o degudament legalitzades) i per a la realització d'obres que excedisquen de les que es puguen realitzar per mitjà de la presentació d'una declaració responsable, serà necessària autorització prèvia i expressa en matèria de costes (arts. 49, 50, 27, DT 14a del Reglament i resta de normativa de costes), en què l'informe de l'Administració de l'Estat a més de preceptiu és vinculant, quan s'emet en sentit negatiu (art. 50.3 del Reglament).


En els annexos al model de declaració responsable figura més informació relacionada amb les obres que es poden realitzar i les que estan prohibides en construccions, instal•lacions i edificacions existents que resulten afectades per la servitud de trànsit i/o la de protecció.


La competència per a interpretar i aplicar la normativa de costes en servitud de protecció, així com determinar el sentit i l'abast de les obres que es poden realitzar en les construccions, edificacions i instal•lacions existents que resulten afectades per aquesta servitud, l'exerceix l'Administració autonòmica. Açò sense perjudici de la vinculació de l'informe de l'Administració de l'Estat quan resulten afectades també per la servitud de trànsit.
La competència per a interpretar si la servitud de trànsit està garantida correspon a l'Administració de l'Estat. Si té algun dubte respecte d'això, consulte amb el corresponent Servei Perifèric de Costes d'aqueixa Administració.