FEADER - Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural

FEADER - Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural

L'Estratègia Forestal Europea (EFE), aprovada en 2013, estableix com a principi director la gestió forestal sostenible i el paper multifuncional dels boscos que proporcionen de forma equilibrada béns i serveis i asseguren la conservació dels mateixos.

Aquest principi és sobre el qual se sustenten les actuacions incloses en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (PDR 14-20) gestionades pel Servei d'Ordenació i Gestió Forestal, articulades en quatre grans blocs:

Sanitat forestal

Pretén la conservació de les masses forestals, promovent el coneixement de les malalties i plagues que els afecten, o que afavorirà l'adaptació dels ecosistemes forestals al canvi climàtic, millorant la seua qualitat com a embornals.

S'arreplega en la submedida 8.3.2. del PDR, i s'articula mitjançant actuacions realitzades per la Generalitat Valenciana.

La planificació forestal

Pretén dotar als terrenys forestals d'instruments tècnics de gestió que permeten obtenir millors rendiments tant, des d'un punt de vista de desenvolupament de les masses forestals, amb la consegüent millora en la seua protecció enfront d'incendis i plagues, el seu paper com a embornal de CO2, com des d'un punt de vista paisatgístic.

S'arreplega en la submedida 8.5.1. del PDR, i s'articula d'una banda, mitjançant ajudes per a propietaris de terrenys forestals de gestió privada, i per un altre mitjançant inversions en terrenys forestals declarats d'utilitat pública i el gestor de la qual és la Generalitat Valenciana.

La gestió forestal sostenible

Pretén mantenir, fomentar i/o recuperar el valor mediambiental dels ecosistemes forestals, el qual radica en els serveis que proporcionen com a conseqüència de la seua pròpia dinàmica, especialment els relacionats amb el sustente de la biodiversitat, els recursos hídrics i el sòl. Així mateix es pretén reforçar el caràcter d'utilitat pública mitjançant actuacions que potencien les raons per la qual es van declarar els terrenys forestals d'utilitat pública.

S'arreplega en la submedida 8.5.2. del PDR, i s'articula d'una banda, mitjançant ajudes per a propietaris de terrenys forestals de gestió privada, i per un altre mitjançant inversions per a actuacions de petita entitat, multi-distribuïdes en terrenys forestals declarats d'utilitat pública i el gestor de la qual és la Generalitat Valenciana.

La comercialització de productes

Pretén fomentar la comercialització de productes forestals procedents de les muntanyes valencianes, integrant als productors en la cadena de distribució per a reduir les despeses de gestió i millora de l'adaptació de la producció a les necessitats de mercat, utilitzant processos i tecnologies innovadores.

S'arreplega en la submedida 8.6.1. i s'articula mitjançant ajudes a propietaris de terrenys forestals de gestió privada, municipis i a PIMES.

Tràmits administratius

Els formularis de sol·licitud es poden presentar telemàticament amb certificat electrònic o presencialment en un registre oficial.

Enllaç al tràmit administratiu d'Ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Ajudes