T'interessa

Centres de formació de conductors - Comprovació i inspecció

Centres de formació de conductors - Comprovació i inspecció

Una còpia de l'autorització en què s'empare cada centre haurà d'estar exposada en lloc visible en la zona de recepció i informació.
L'òrgan competent podrà completar l'examen de la documentació presentada per mitjà de la inspecció material de les instal·lacions del centre i la sol·licitud d'una altra documentació complementària.
Els centres autoritzats estaran obligats a facilitar als òrgans administratius la documentació que els siga requerida, així com la variació de les dades tingudes en compte per a l'atorgament de l'autorització.