T'interessa

Requisits per a la prestació del servici - Condicions de la prestació del servici

Requisits per a la prestació del servici - Condicions de la prestació del servici

 Duració màxima del viatge El temps de permanència màxim a bord del vehicle en el transport d'escolars menors de 16 anys haurà de ser inferior a una hora, per cada sentit del viatge, i es preveurà únicament que s'arribe a esta duració màxima en casos excepcionals degudament justificats. En el transport ocasional de menors (excursions), la duració màxima de conducció serà de dues hores, després de la qual serà obligatòria una parada mínima de 20 minuts, llevat que amb 15 minuts més de conducció es puga arribar al destí. En el transport regular, després de 4 hores de conducció ininterrompuda es farà una parada de 30 minuts. Itinerari i Parades Es realitzaran les corresponents parades, per a arreplegar o deixar escolars, en els punts, que, a l'efecte, consten en l'autorització. L'itinerari serà el que es determine en la referida autorització. Reial Decret 443/2001 (Acrobat Reader 28Kb), de 27 d'abril. Es realitzaran les parades en els llocs següents, i per aquest ordre de prioritat:
 
 • PRIMER: dins del recinte del centre escolar.
 • SEGON: quan la parada no estiga ubicada dins del recinte del centre escolar, se situarà a la dreta en el sentit de la marxa i en les condicions de major seguretat per a l'accés al centre.
 • TERCER: quan no resulte possible que la parada estiga situada en el mateix costat de la via en què es troba el centre escolar, s'arbitraran les senyalitzacions i mesures pertinents, fins i tot la presència d'un agent de la circulació, si és procedent, per a fer possible que els alumnes travessen el carrer amb les màximes condicions de seguretat.
 
En les excursions i en els casos que s'utilitze el transport privat complementari, es procurarà que les parades es realitzen en les condicions més segures possibles, i, en tot cas, les parades que tinguen lloc en un centre escolar, natural, esportiu o d'oci es realitzaran per l'ordre de prioritat i en les condicions anteriorment assenyalades. L'accés i abandó dels escolars als vehicles, es realitzarà per la porta més pròxima al conductor o a l'acompanyant. En qualsevol cas aquest accés o abandó s'haurà de realitzar amb la vigilància d'una persona major d'edat que s'haurà d'assegurar que s'efectua de manera ordenada.   Límit de velocitat Els vehicles que presten servei de transport escolar o ocasional de menors, hauran de circular com a màxim a les següents velocitats:
 • 90 km/h. en autopistes i autovies
 • 80 Km/h. en carreteres, vies ràpides amb vorera d'emergència pavimentat d'1,50 m d'amplària
 • 70 km/h. en les restants vies interurbanes
 • 50 km/h. en vies urbanes i travessies
 
  Acompanyant Serà obligatòria la presència a bord del vehicle durant la realització del transport, almenys, d'una persona major d'edat idònia, diferent del conductor, acreditada per l'entitat organitzadora del servici, llevat que expressament s'haguera pactat que l'acredite el transportista, que conega el funcionament dels mecanismes de seguretat del vehicle, encarregada de l'atenció dels menors durant el seu transport i les operacions d'accés i abandó del vehicle, així com, si és el cas, d'arreplegada i acompanyament dels alumnes des de l'interior del recinte escolar i fins a l'interior del recinte escolar, en els supòsits següents:
 1. Sempre que es transporten més de 15 xiquets menors de 10 anys.

 2. Als transports públics regulars d'ús especial d'escolars per carretera, quan almenys la tercera part, o més, dels alumnes transportats tinguera una edat inferior a setze anys en el moment en què va començar el corresponent curs escolar, quan així s'especifique en la corresponent autorització de transport regular d'ús especial i en tot cas, sempre que es transporten alumnes de centres d'educació especial, i, en este supòsit, l'acompanyant haurà de tindre la qualificació laboral necessària per a l'adequada atenció a este alumnat de necessitats educatives especials.

 3. Als transports públics discrecionals de viatgers amb autobús, quan les tres quartes parts, o més, dels viatgers siguen menors de setze anys, sempre.

 4. Als transports privats complementaris de viatgers per carretera, quan la tercera part, o més, dels viatgers siguen menors de setze anys, quan es transporten alumnes de centres d'educació especial o es tracte de transports l'origen o el destí dels quals siguen distints del domicili dels menors o del centre docent on cursen estudis.

 5. En qualsevol dels transports inclosos en l'article 1 realitzats amb autobús, quan, almenys ,el 50 per 100 dels viatgers siguen menors de dotze anys.
En els casos en què siga obligatòria la presència d'un acompanyant, no podrà realitzar-se el transport sense que este estiga a bord del vehicle, llevat que la no realització del transport implicara un risc major per als menors. Autoritzacions administratives Per a la realització dels serveis de transport escolar, serà necessari disposar de les autoritzacions administratives següents: Autorització atorgada a l'empresa per a prestar servei de transport de viatgers, en els termes previstos en l'Ordre Ministerial del Ministeri de Foment, de data 23 de juliol de 1997, segons la qual s'expedeixen tantes còpies certificades, de la dita autorització, com vehicles tinga l'empresa. Aquestes autoritzacions han vingut a substituir les referides a un vehicle concret (anteriors targetes de transport). Aquestes autoritzacions han de tindre l'àmbit territorial necessari per a poder realitzar el servei de transport escolar o de menors. A més d'aquesta autorització hauran de disposar d'altres específiques segons s'estableix en el Decret 77/84, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana. En el cas que els serveis estiguen inclosos en serveis regulars de transport de viatgers per carretera, es farà constar aquesta circumstància en el quadro d'horaris del servei regular que es tracte. Distintiu Els vehicles dedicats al transport escolar i ocasional (excursions) de menors hauran de portar el següent distintiu: Transporte escolar No obstant això, optativament es podrà utilitzar el distintiu següent, provist d'un dispositiu lluminós: Documents de control Els vehicles dedicats a serveis de transport escolar, d'estudiants o ocasional de menors, hauran de portar a bord del vehicle un Llibre de Reclamacions i Full de Reclamacions a disposició de l'usuari i en el cas que el servei es prestara per un servei regular, a més de portar aquest llibre de reclamacions a bord del vehicle, haurà d'estar a disposició dels usuaris, en les estacions d'autobusos i en els punts de venda de bitllets de l'empresa concessionària. Els vehicles que realitzen serveis de transport escolar, d'estudiants o ocasional de menors, a l'empara d'una autorització de servei discrecional, hauran de portar a bord del vehicle un Llibre de Ruta, en el qual figurarà abans de començar el servei, els serveis a realitzar, i s'indicarà la modalitat específica.