T'interessa

Requisits per a la prestació del servici - Requisits

Requisits per a la prestació del servici - Requisits

Text actualizat el 24 de novembre de 2016

El Decret 77/84, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació del transport escolar, considera com a transport escolar, el trasllat d'estudiants des del lloc de la seua residència al respectiu centre d'ensenyament, i el recorregut pot ser urbà i interurbà, amb reiteració d'itinerari i per mitjà de vehicles automòbils. El transport escolar podrà realitzar-se amb autobusos de la titularitat d'empreses de servei públic degudament autoritzades o bé amb autobusos de la titularitat d'empreses de servei particular complementari degudament autoritzades. També es pot realitzar amb vehicles automòbils amb capacitat inferior a 9 places, inclòs el conductor, proveïts d'autorització de servei públic, o bé amb caràcter excepcional i per al cas que no existisca possibilitat de contractar altres vehicles, tant per la carència d'aquests, com per les peculiars circumstàncies geogràfiques del lloc, podrà realitzar-se el transport escolar amb vehicles lleugers de menys de 10 places que reunisquen els requisits idonis de seguretat per a la prestació del servei, i previ informe favorable de la ITV. Els serveis de transport escolar poden ser: - Transport públic o privat complementari per a escolars menors de 16 anys. - Transport públic o privat complementari per a alumnes de 16 anys i majors. - Transport públic o privat complementari ocasional de menors (excursions) per a menors de 16 anys. - Transport públic o privat complementari ocasional (excursions) per a estudiants de 16 anys i majors. Segons el Reial Decret 443/2001 (Acrobat Reader 28Kb), de 27 d'abril, els requisits que s'han d'omplir en el transport escolar i de menors són els següents:  Conductors Permisos de conduir de la classe corresponent. Reial Decret 818/2009, de 8 de maig.  Vehicles Han de tindre una antiguitat inferior a 10 anys a l'inici del curs escolar, computats des de la primera matriculació, o bé, tindre una antiguitat superior a 10 anys i inferior a 16, sempre que el vehicle haja estat dedicat al transport escolar amb anterioritat i haja passat satisfactòriament una inspecció tècnica corresponent. Respecte del transport d'estudiants de 16 anys i majors i ocasional de menors, no hi ha límit quant a l'antiguitat dels vehicles. La titularitat dels vehicles, com a norma general, haurà de ser de l'empresa contractada per a la prestació del servei, no obstant això, procedeix tindre en compte que es poden utilitzar altres vehicles de la titularitat d'altres empreses en règim de col·laboració. També es poden utilitzar vehicles de distinta titularitat a la de l'empresa contractant en casos d'avaria o indisponibilitat provisional dels vehicles contractats i autoritzats. Els serveis que es presten en règim de col·laboració no podran superar en cap cas el 50% del servei contractat. No obstant això, tots els vehicles que presten el servei, qualsevol que siga la seua titularitat, hauran de reunir tots els requisits a què es fa referència en aquest document i en cas de col·laboració hauran de portar a bord, a més de la documentació preceptiva, la còpia de l'autorització i contracte de col·laboració.  Condicions tècniques Els vehicles que s'utilitzen per als transports objecte del Reial Decret 443/2001 (Acrobat Reader 28Kb), de 27 d'abril, hauran d'estar homologats com a corresponents a la categoria M, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 2140/1985 (Acrobat Reader 165Kb), de 9 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre homologació de tipus de vehicles automòbils, o d'acord amb el que disposa la Directiva 70/156/CEE, de 6 de febrer, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre homologació de vehicles de motor i els seus remolcs. Els vehicles que s'utilitzen en la prestació dels serveis inclosos en l'article 1 (R.D. 443/2001 (Acrobat Reader 28Kb), de 27 d'abril) compliran, a més d'unes altres que, si és procedent, pogueren vindre establides amb caràcter general en la legislació vigent, les prescripcions tècniques següents d'acord amb les especificacions que pogueren realitzar-se reglamentàriament: 1. El seient del conductor estarà protegit per una pantalla transparent. Si no hi ha suficient altura, les dimensions d'aquesta pantalla es poden reduir. 2. Les portes de servei seran del tipus accionat pel conductor, i hauran de complir les prescripcions tècniques del reglament CEPE/ONU que resulte d'aplicació (36R03 (Acrobat Reader 1Mb), 52R01 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107). Els dispositius d'accionament d'obertura d'emergència estaran degudament protegits per a evitar una utilització no adequada per part dels menors. Aquests dispositius no podran ser anul·lats, excepte en la forma prevista en el reglament CEPE / ONU que resulte d'aplicació (36R03 (Acrobat Reader 1Mb), 52R01
(Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107). 3. L'obertura practicable de les finestres serà, com a màxim, del terç superior d'aquestes. 4. Els seints enfrontats als pous d'escala, així com els que no estiguen protegits pel respatller d'un altre anterior situat a una distància màxima horitzontal de 80 centímetres entre la cara davantera del respatller d'un seient i la cara posterior del seient que el precedeix, hauran de tindre un element fix de protecció que proporcione als ocupants un nivell suficient de seguretat i hauran de complir les especificacions tècniques que s'estableixen en el reglament CEPE/ONU que resulte d'aplicació (36R03
(Acrobat Reader 1Mb), 52R01 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107). Els seients enfrontats als passadissos, quan hagen de ser ocupats per menors de setze anys, hauran de disposar de cinturons de seguretat degudament homologats, així com els seus ancoratges; aquests seients només podran ser ocupados per xiquets entre cinc i onze anys quan es donen les circumstàncies assenyalades en el paràgraf següent. En els casos en què els cinturons de seguretat hagen de ser utilitzats per xiquets entre cinc i onze anys, hauran de ser de tres punts i haurà de disposar de coixins elevadors de distintes altures, en funció de l'edat i l'estatura, que permeten ajustar el cinturó a les seues mesures. Quan no es compliren aquestes condicions, els cinturons no podran ser utilitzats per xiquets de les edats indicades. 5. Els vehicles d'un sol pis amb més de 22 places i pertanyents a les classes II i III, segons el Reglament CEPE/ONU número 36 (Acrobat Reader 1Mb), estaran homologats de conformitat amb el que s'estableix en el Reglament CEPE/ONU número 66 (Acrobat Reader 443Kb) sobre resistència de la superestructura de vehicles de gran capacitat. 6. Estaran dotats de dispositiu lluminós amb senyal d'emergència, que complisca les condicions tècniques establides en l'article 15 del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998 (Acrobat Reader 218Kb), de 23 de desembre, que haurà de posar-se en funcionament en els punts de parada, tant de dia como de nit, mentre els viatgers entren o isquen del vehicle. 7. Estaran dotats de martell trencavidres o d'altres dispositius determinats reglamentàriament, degudament protegits, per a la seua utilització únicament en casos d'emergència. 8. No podran utilitzar-se autobusos de dos pisos, i s'entén com a tals aquells en els quals els espais destinats a viatgers estan disposats, almenys en una part, en dos nivells superposats, excepte quan hagueren sigut homologats segons el reglament CEPE/ONU 107. 9. Si és procedent, hauran de reservar-se les places que siguen necessàries per a persones amb mobilitat reduïda, pròximes a les portes de servei. 10. El pis del vehicle no podrà ser lliscant. Al costat de les portes de servei hi haurà barres i agarradors fàcilment accessibles des de l'exterior per a facilitar les operacions d'accés/abandó. Els que transporten alumnes amb afectacions motòriques greus amb destinació a un centre d'educació especial hauran de tindre ajudes tècniques que en faciliten l'accés i l'abandó. 11. Les vores dels escalons seran de colors vius. 12. Estaran provistos de tacògraf en tots aquells supòsits en què així resulte exigible de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 2242/1996 (Acrobat Reader 14,9Kb), de 18 d'octubre, en aplicació dels reglaments (CEE) números 3820/85 (Acrobat Reader 27Kb) y 3821/85. (Acrobat Reader 37Kb). 13. Hauran d'estar dotats de limitador de velocitat, en els supòsits i d'acord amb les condicions i els terminis establits en el Reial Decret 2484/1994 (Acrobat Reader 24Kb), de 23 de desembre. 14. Hauran d'estar dotats de dispositius de frenada i antibloqueig (ABS), en els supòsits i els termes establits en el Reial Decret 2028/1986 (Acrobat Reader 10,6Kb), de 6 de juny, pel qual es dicten normes per a l'aplicació de determinades directives de la CEE, relatives a tipus de vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs, així com de les parts i les peces d'aquests vehicles.  15. El mecanisme de direcció i de control de la trajectòria haurà de complir les prescripcions establides en el Reial Decret 2028/1986 (Acrobat Reader 10,6Kb), en els termes i casos allí previstos. 16. Les dimensions, les característiques de la superfície reflectant, el número, l'emplaçament i la regulació dels retrovisors hauran d'ajustar-se al que disposa el Reial Decret 2028/1986 (Acrobat Reader 10,6Kb), en els supòsits allí previstos. 17. Si la visibilitat directa no és suficient, s'han d'instal·lar dispositius òptics que permeten al conductor detectar des del seu seient la presència d'un viatger en els voltants immediats, tant exteriors com interiors de les portes de servei, d'acord amb el que estableix el reglament CEPE/ONU (36 (Acrobat Reader 1Mb), 52 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107), de conformitat amb les regles i els terminis que, en cada moment, es troben establits en les normes dictades per a la seua aplicació. 18. Els vidres han de complir les prescripcions de la Directiva 92/22/CE pel que fa al mode de fragmentació, resistència a l'impacte del cap i a la resistència a l'abrasió, en els termes i supòsits establits en el Reial Decret 2028/1986 (Acrobat Reader 10,6Kb). 19. Les finestres d'emergència que no siguen de frontisses seran de vidre de fàcil trencament d'acord amb el que determina el reglament CEPE/ONU (36 (Acrobat Reader 1Mb), 52 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107), de conformitat amb les regles i terminis que, en cada moment, es troben establits en les normes dictades per a la seua aplicació. 20. En el compartiment del motor es compliran les condicions establides en el reglament CEPE/ONU (36 (Acrobat Reader 1Mb), 52 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107), de conformitat amb les regles i els terminis que, en cada moment, es troben establits en les normes dictades per a la seua aplicació, quant a la utulització de materials impermeables o susceptibles d'impregnar-se de combustible, evitar acumulacions i la utilització d'aïllants tèrmics. 21. Els depòsits de carburant estaran separats més de 60 centímetres de la part davantera i s'hauran de sotmetre a la prova de pressió descrita en el reglament CEPE/ONU (36 ( 1Mb), 52 ( 0,9Mb) ó 107), de conformitat amb les regles i els terminis que, en cada moment, es troben establits en les normes dictades per a la seua aplicació. 22. Els sistemes d'alimentació hauran d'estar dotats de la suficient protecció i les possibles fugues hauran de ser conduïdes fins a la calçada, segons el que disposa el reglament CEPE/ONU (36 (Acrobat Reader 1Mb), 52 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107) que siga d'aplicació, de conformitat amb les regles i els terminis que, en cada moment, es troben establits en les normes dictades per a la seua aplicació. 23. Es disposarà d'un comandament central de seguretat col·locat prop del conductor, amb l'objecte de restringir el risc d'incendi després de la parada d'acord amb el que disposa el reglament CEPE/ONU(36 (Acrobat Reader 1Mb), 52 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107) que siga d'aplicació, de conformitat amb les regles i els terminis que, en cada moment, es troben establits en les normes dictades per a la seua aplicació. 24. Els aparells i els circuits hauran de complir les normes establides en els reglaments CEPE/ONU (36 (Acrobat Reader 1Mb), 52 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107), de conformitat amb les regles i els terminis que, en cada moment, es troben establides en les normes dictades per a la seua aplicació. 25. Les bateries disposaran d'un ancoratge sòlid, estaran col·locades en un lloc fàcilment accessible i separades del compartiment de viatgers, segons el que disposa el reglament CEPE/ONU (36 (Acrobat Reader 1Mb), 52
(Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107) que siga d'aplicació, de conformitat amb les regles i els terminis que, en cada moment, es troben establits per a la seua aplicació. 26. Estaran provistos d'extintors que complisquen les prescripcions establides en l'Ordre de 27 de julio de 1999 (Acrobat Reader 8,2Kb), així com d'una farmaciola de primers auxilis. 27. Els materials utilitzats en l'interior de l'habitacle de passatgers hauran de complir la Directiva 95/28/CE sobre prevenció del risc d'incendi en els casos i les condicions establits en el Reial Decret 2028/1986 (Acrobat Reader 10,6Kb). 28. Totes les portes d'emergència s'hauran d'obrir fàcilment des de l'interior i des de l'exterior, no podran ser accionades per dispositius de reserva d'energia i disponsaran d'un dispositiu que avise el conductor quan no estiguen completament tancades, d'acord amb el que disposa el reglament CEPE/ONU (36 (Acrobat Reader 1Mb), 52 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107), de conformitat amb les regles i els terminis que, en cada moment, es troben establits en les normes dictades per a la seua aplicació. 29. Les trampes d'evacuació compliran les prescripcions establides en el reglament CEPE/ONU (36 (Acrobat Reader 1Mb), 52 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107), de conformitat amb les regles i terminis que, en cada moment, es troben establits en les normes dictades per a la seua aplicació. 30. En les eixides d'emergència haurà de figurar la inscripció EIXIDA D'EMERGÈNCIA o EIXIDA DE SOCORS de manera visible des de l'interior i des de l'exterior, d'acord amb el que disposa el reglament CEPE/ONU (36
(Acrobat Reader 1Mb), 52 (Acrobat Reader 0,9Mb) ó 107) que resulte d'aplicació, de conformitat amb les regles i terminis que, en cada moment, es troben establits en les normes dictades per a la seua aplicació. Com a excepció al que disposa anteriorment, per als vehicles de categoria M1 (fins a 9 places inclòs el conductor), únicament serà exigible el requisit a què es refereix l'apartat 6 d'aquest. En aquest tipus de vehicles hauran de complir-se, a més a més, les normes següents: 1) Queda prohibida la utilització de la plaça o les places contigües a la del conductor per part de menors de dotze anys. 2) Hauran de portar un equip homologat d'extinció d'incendis. 3) Els xiquets compresos entre cinc i onze anys hauran d'utilitzar cinturons de seguretat de tres punts i s'haurà de disposar de coixins elevadors de distintes altures, en funció de l'edat i l'estatura, que permeten ajustar el cinturó a les seues mesures. Quan no es compliren aquestes condicions, els cinturons no podran ser utilitzats per xiquets de les edats indicades. 4) Únicament es podrà transportar una persona per plaça. Els autobusos que es matriculen a partir de l'1 de gener de 2002 únicament podran prestar aquests serveis quan, a més dels referits anteriorment, complisquen els requisits següents: 1) Els vehicles amb pes màxim autoritzat igual o superior a les 12 tones hauran d'incorporar la funció d'estabilització de la velocitat en pendents prolongades, sense necessitat d'utilitzar ni el fre de servei, ni el fre d'emergència, ni el fre de mà.
L'eficàcia d'aquesta funció haurà de ser tal que responga a les disposicions de l'annex 5 del Reglament CEPE/ONU 13 (Acrobat Reader 73Kb) o disposicions corresponents de la Directiva 71/320/CEE i les seues modificacions, i serà objecte de certificat per un laboratori oficial. 2) Les eixides d'emergència hauran d'estar senyalades en l'interior, amb algun dispositiu fluorescent. 3)Els seients muntats en els vehicles de categoria M2 i M3 (M2 = fins a 5.000 kg de MMA i M3 = més de 5.000 kg de MMA) hauran d'estar homologats segons la Directiva 96/37/CEE (Acrobat Reader 72Kb) relativa als seients, els seus ancoratges i els recolzacaps dels vehicles de motor.
A més a més, els respatllers dels seients, o qualsevol altre element o mampara situat davant dels viatgers, hauran de poder superar un assaig d'absorció d'energia específic en totes les possibles zones d'impacte del cap del menor. L'assaig es realitzarà segons el que estableix l'annex III de la Directiva 78/632/CE (Acrobat Reader 33Kb) sobre condicionament interior dels vehicles de motor, i s'exigirà el compliment dels requisits allí definits, però es reduïrà a 5,2 quilograms el pes del fals cap utilitzat en l'assaig, per a fer-la més similar a les característiques fisiològiques d'un menor.
El compliment del que estableix el paràgraf anterior serà objecte de certificat per un laboratori oficial. 4) Els vehicles de més de 23 places hauran d'instal·lar dos extintors d'eficàcia 21 A / 113B (6 kg de pols multivalent), col·locats en els voltants del conductor i en l'espai existent entre el buit de l'escala de darrere i el seient anterior a aquest. 5) Es disponsaran espills o qualsevol altre mitjà que permeta veure la part frontal exterior situada per davall del nivell del conductor, els laterals del vehicle i la projecció d'aquests sobre el sòl en tota la seua longitud, en especial prop dels pasos de les rodes i la part de darrere del vehicle.
Els dispositius i la seua situació hauran de complir les especificacions que reglamentàriament s'establisquen. 6) S'instal·larà un dispositiu acústic de senyalització de marxa enrere que funcionarà de manera sincronitzada amb els llums de marxa enrere del vehicle. Aquest dispositiu haurà de complir les especificacions que reglamentàriament s'establisquen.  Inspecció Tècnica de Vehicles La inspecció tècnica als vehicles de transport escolar comprendrà, la revisió periòdica normal com a vehicle de transport de viatgers i a més la comprovació de les prescripcions tècniques ja assenyalades per a transport escolar.  Capacitat del vehicle Cada escolar disposarà de la seua plaça o seient. En el transport d'estudiants i ocasional de menors (excursions) no es podran transportar més viatgers dels autoritzats en el permís de circulació del vehicle.  Assegurances Les empreses que presten serveis de transport escolar i de menors han de disposar d'una pòlissa en vigor que cobrisca la responsabilitat civil il·limitada i la responsabilitat civil obligatòria. De la mateixa manera, en el transport ocasional de menors, les empreses que realitzen aquests serveis han de disposar d'una pòlissa que cobrisca la responsabilitat civil il·limitada i la responsabilitat civil obligatòria. En el transport d'estudiants de 16 anys i majors, així com en el seu transport ocasional (excursions), les empreses que cobrisquen aquests serveis han de disposar d'una pòlissa que cobrisca la responsabilitat civil obligatòria.