Obtenció del certificat per a titulats superiors en Gestió del Transport / Transport i Logística

Obtenció del certificat per a titulats superiors en Gestió del Transport / Transport i Logística

Els titulats superiors del Cicle Formatiu de Transport i Logística que, per haver superat el dit cicle formatiu, desitgen sol·licitar l'expedició dels Certificats de Competència Professional per al Transport de Mercaderies y/o de Viatgers per carretera, hauran d'omplir i presentar el formulari de sol·licitud d'expedició, acompanyat de còpia del DNI (o autorització per a la consulta de dades d'identitat) , el/s justificant/s d'abonament de les taxes corresponents (model 046 - 9820, codi A03), una per cadascuna de les modalitats sol·licitades (mercaderies i/o viatgers), i el certificat acreditatiu expedit pel centre docent, d'acord al model especificat en la normativa que regula el tràmit (Ordre de 26 de març de 2003, de la C.E.E. i la C.O.P.U.T., DOGV 09-05-2003).

 

Expedició del certificat

Concepte Tràmit Taxa
TECG - Sol·licitud d'expedició del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment