Consellers de seguretat - Informes anuals dels consellers de seguretat

Consellers de seguretat - Informes anuals dels consellers de seguretat

LEGISLACIÓ Descàrrega
Orde FOM/606/2018 de 25 maig, BOE núm. 137 de 6 de juny de 2018

 

Consellers de seguretat - Informes anuals dels consellers de seguretat

Consellers de seguretat - Informes anuals dels consellers de seguretat

  • Durant el primer trimestre de cada any s'haurà de remetre a la Direcció General de Transports, el informe anual corresponent a l'any anterior omplit degudament:
Informe anual dels consellers de seguretat Trámit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Aplicació d'informes anuals dels consellers de seguretat via Internet (ajuda presentació).       Tramitación telemàtica amb  certificado digital
Aplicació d'informes anuals dels consellers de seguretat via Internet       Tramitación telemàtica amb  certificado digital