Consellers de seguretat - Modalitat de transport per carretera

Consellers de seguretat - Modalitat de transport per carretera

Especialitats

  • Classe 1 - Matèria i objectes explosius
  • Classe 2 - Gasos
  • Classe 7 - Radioactivitat
  • Classe 3 - 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9. Matèries sólides i líquides contingudes en l'enumeració de cada una de les classes de l'Acord Europeu per al Transport Internacional de Mercaderies Perilloses (ADR)
  • Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de les Nacions Unides 1202 (gasoli), 1203 (gasolina) i 1223 (querosé)