Publicacions d'interés

Autorització d’obres i activitats al sòl urbà i al no urbanitzable: llicències, declaracions responsables, DIC i PIES

Conferència d’Enrique Martí (Tècnic de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori participant en la redacció de l’avantprojecte de modificació de la LOTUP)

PLA AGILITZA

Presentació del Programa d’Agilització i Transparència en la Tramitació Urbanística (PATTU) i de les eines informàtiques - Emilio Argente

Rehabilitació, regeneració i renovació urbana; Agent edificador i rehabilitador

Conferència de Gerardo Roger Fernández (Arquitecte urbanista col·laborador en la redacció de l’avantprojecte de modificació de la LOTUP):

Debat sobre la gestió urbanística en el sòl urbà consolidat

Convidats: José María Baño, José H. Garrido, José V. Berenguer, Gerardo Roger Fernández i J.Lluís Ferrando

Debat sobre la gestió urbanística en el sòl urbanitzable

Convidats: Alejandro Escribano, Consuelo Leal, Ernesto Ramos, Carlos Aubán i J.Lluís Ferrando