CRITERIS INTERPRETATIUS DE LA TRLOTUP

CRITERIS INTERPRETATIUS DE LA TRLOTUP

 

Criteris interpretatius de la modificació de la TRLOTUP 

ÒRGAN ARTICLE      INTERPRETACIÓ DATA    
DGU Art. 6.5

En quin moment del procediment es duu a terme el pla de participació pública de l'estudi de paisatge.

05/07/2022
DGU Art. 24.2

Es considera la població de dret del municipi o la població potencial del pla a l'efecte de les reserves de sòl de xarxa primària?

05/07/2022
DGU Art. 35.1.k Criteris per a determinar un creixements escàs de la població. 05/07/2022
DGU Art. 37 Sòls de titularitat privada destinats a l'ús educatiu-cultural, esportiu-recreatiu i sanitari-assistencial. 05/07/2022
DGU Art. 53.8 L'informe ambiental desfavorable de l'art. 53.2.d) posa fi al procediment d'aprovació del pla? 05/07/2022
DGU Art. 55.4 Comissió Coordinació  05/07/2022
DGU Art. 76

Els PRI i les delimitacions d'àmbits de rehabilitació urbana es podria entendre que són la mateixa figura?

05/07/2022
DGU Art. 98.1 No s'entén el "podrà" d'aquest apartat, perquè és l'administració actuant l'única que pot formular el projecte de reparcel·lació. 05/07/2022
DGU Art. 120.1.c Poden ser diverses societats agrupades en UTE les que tinga la suma superior al 50% de la propietat del sòl? 05/07/2022
DGU Art. 124.2 Tramitació PAI en relació EATE 05/07/2022
DGU Art. 211.1.a) La redacció actual suprimeix la remissió expressa a determinades activitats concretes. 05/07/2022
DGU Art. 211.1.a) in fine Una edificació, construcció i instal·lació agropecuària o forestal pot albergar un mínim aseo o una zona de descans? 05/07/2022
DGU Art. 213 Exempció DIC per a obres, infraestructures i instal·lacions pròpies de les xarxes de subministraments, transports i comunicacions en SnU: requisits promotor-concessionari públic. 16/03/2023
DGU Art. 218.1.a) Excepció a l'exigència de DIC d'usos i aprofitaments en SNUC, en municipis del sistema rural. S'aplica també en municipi amb projecte de delimitació de SU? 05/07/2022
DGU

Arts. 219.2a) 2º, 233.1b), 228

Instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum en cobertes d'habitatges en SnU: DIC, llicència, declaració responsable. 17/05/2023
DGU Art. 221.2 Meritació Cànon DIC 05/07/2022
Secretaria Autonòmica DT 24  DT 24 DICs de regularització de activitats industrials en Sol no Urbanitzable. 20/05/2024