Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

D'acord amb la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, en la seua Disposició Addicional Trenta-dos, Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de Gènere, estableix:

  • «Amb la finalitat d'implementar de manera eficaç i transversal el Pacte valencià contra la violència masclista i de gènere, cada Conselleria publicarà en la seua respectiva pàgina web els objectius del pacte que se li han assignat, el pressupost destinat i un seguiment de la seua execució"

 

 

PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA.

Mesures que impliquen la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: GARANTIR UNA SOCIETAT SEGURA I LLIURE DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA

Objectiu 1.1.- Sensibilització amb perspectiva de gènere amb disseny universal, com a eina de prevenció de tota la societat

Mesura 3: Promoció de l'accessibilitat universal de l'urbanisme amb perspectiva de gènere: set per a introduir la perspectiva de gènere, jornades i premis específics

Coordina: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Intervinents implicats: Col·legis professionals, Tercer Sector, FVMP i Ajuntaments

 

Mesura 20: Identificació d'espais insegurs per part de les dones, generant els mapes de percepció de la inseguretat que visibilitzen les seues experiències i les seues necessitats a l'hora d'utilitzar els espais públics, i identifiquen els principals llocs que perceben com a insegurs.

Coordina: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Intervinents implicats: Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives; Institut Cartogràfic Valencià; Ajuntaments

 

Mesura 21: Elaboració d'una guia on s'exposen els anomenats Principis de Montreal sobre el diseny d'espais públics segurs

Coordina: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Intervinents implicats: Ajuntaments; Diputacions

 

Objectiu 1.5.- Garantir una vida independent mitjançant polítiques de redistribució de la riquesa com els ingressos mínims i polítiques d'inserció sociolaboral a les dones víctimes de violència de gènere

Mesura 5: Estudiar establir la gratuïtat de títols de transport públic per a dones víctimes de violència de gènere i les seues filles i fills

Coordina: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: FEMINITZAR LA SOCIETAT

Objectiu 2.1.- Promoure la coeducació, convivència i gestió de les emocions, des d'edats primerenques, així com les habilitats socials, de comunicació i resolució de conflictes per a l'equilibri entre l'esfera pública i privada, reproductiva i productiva, i la raó i les emocions.

Mesura 16: Preferència per a les dones en l'accés a la llicència d'activitat del taxi per garantir nous referents i l'equilibri en l'esfera pública

Coordina: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Intervinents implicats: Organitzacions empresarials

 

Mesura 22: Incloure un llenguatge no sexista i inclusiu en l'administració de la Generalitat, tal i com reconeix la llei

Coordina: Generalitat Valenciana

 

Objectiu 2.4.- Garantir la coresponsabilitat i la reorganització justa dels usos del temps.

Mesura 8: Estudiar els horaris del transport públic i l'aplicació de mesures per construir ciutats més inclusives

Coordina: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Intervinents implicats: FVMP, Ajuntaments i Autoritat del Transport Metropolità

 

Objectiu 2.5.- Garantir una contractació  pública  responsable i foment de la  responsabilitat social corporativa, amb empreses que compten amb plans d'igualtat, clàusules socials per a combatre la feminització de l'empobriment i plans d'inserció sociolaboral de dones víctimes de violència de gènere.

Mesura 2: Estudiar mesures per a implantar les reserves de mercat reconegudes en la Llei d'Economia Social per afavorir la contractació de dones supervivents

Coordina: Generalitat Valenciana

Intervinents implicats: Organitzacions sindicals i empresarials,cooperatives Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, -Participació i Cooperació i Tercer Sector

 

Mesura 3: Inclusió, com a mèrits puntuables, els aspectes que garantisquen la igualtat de gènere als Plans Estratègics de Subvencions de totes les Conselleries

Coordina: Generalitat Valenciana

Intervinents implicats: Societat civil, tercer sector, entitats de dones i feministes

 

Mesura 7: Avaluació de les mesures d'igualtat a les empreses amb indicadors actualitzats segons el nombre de contractacions i accions fetes per les empreses en matèria d'igualtat

Coordina: Generalitat Valenciana

Intervinents implicats: Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Sindicats