Presentació

Presentació

La Ordre 2/2021, de 16 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es desenvolupa el Decret 177/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, atribueix a la Unitat d'Igualtat, integrada en el Gabinet Tècnic, les següents funcions:

 1. Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.
 2. Realitzar el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat de dones i homes.
 3. Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.
 4. Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en qualsevol actuació que es duga a terme en l'àmbit de les competències de la conselleria, així com analitzar els resultats que la seua realització ha tingut respecte a la igualtat.
 5. Fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats en la conselleria.
 6. Assistir tècnicament en l'elaboració de la publicitat institucional promoguda des de la conselleria de manera que aquesta transmeta valors positius i igualitaris, evitant estereotips de gènere.
 7. Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.
 8. Demanar la informació estadística generada per l'activitat de la conselleria i assessorar en relació amb la seua elaboració, a més de realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.
 9. Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir posibles situacions de desigualtat entre dones i homes.
 10. Assessorar en l'elaboració dels plans d'igualtat previstos en la normativa de funció pública valenciana, col·laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.
 11. Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu departament en relació a l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats de dones i homes, mitjançant la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.
 12. Promoure i impulsar el desenvolupament de mesures de coresponsabilitat
  i conciliació de la vida personal, laboral i familiar
  que s'adopten des de la conselleria amb competències en funció pública.
 13. Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple.

La Unitat d'Igualtat naix amb el propòsit de la imprescindible transversalitat que ha de impregnar les actuacions de la conselleria per a que la igualtat de dones i homes siga real i efectiva.

Vetlar, impulsar, assessorar, supervisar, evaluar, són els verbs que hem de conjugar entre totes i tots.