Organismes

II Pla d'Igualtat de la GV

II Pla d'Igualtat de la GV

El III Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat el 5 d'agost de 2022, té els següents objectius:

 

  • Objectiu general

Abordar les necessitats reals del personal al servei de l'Administració de la Generalitat amb un abast global i integral, a fi de consolidar la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'organització, així com, erradicar qualsevol forma de discriminació directa o indirecta per raó de sexe i de procediments o polítiques discriminatòries en matèria de selecció, formació, promoció, salut laboral i retribució.

  • Objectius especifics

1. Implementar mesures de transformació organitzativa atés el principi d'igualtat en l'Administració de la Generalitat.

2. Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans col·legiats de participació i negociació.

3. Vetlar per la igualtat en l'accés a l'ocupació pública i en la promoció i carrera vertical de la dona, fomentant la paritat en la distribució per sexes de grups i subgrups professionals, categories i col·lectius de l'Administració de la Generalitat.

4. Facilitar la conciliació de dones i homes, i fomentar la corresponsabilitat, eliminant els obstacles que impedeixen la participació plena de les dones en tots els àmbits i nivells de l'Administració.

5. Continuar fomentant la formació en igualtat del personal de l'Administració de la Generalitat per a fer efectiu el principi d'igualtat de manera transversal.

 6. Incloure la perspectiva de gènere en els cursos impartits en l'Administració de la Generalitat.

7. Conéixer i corregir les causes que provoquen la desigualtat salarial. 8. Atenció a les situacions d'especial protecció referides a la violència de gènere i altres violències contra les dones, orientació sexual i identitat de gènere.

9. Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge no sexista i inclusiu, en l'àmbit intern i cap a la ciutadania.

10. Integrar i aplicar la perspectiva de gènere en la seguretat i salut en el treball.

 11. Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits d'actuació.