Ámbito de actuación

Ámbito de actuación

La Direcció General de l'Aigua és l'òrgan directiu que assumix les funcions en matèria de planificació, gestió i protecció dels recursos hídrics i de projectes d'infraestructures hidràuliques a la Comunitat Valenciana.

 

En especial, i de forma resumida, té atribuïdes les funcions d'elaboració i proposta de la planificació hidrològica en el que competix a la Generalitat, en el marc de la demarcació hidrogràfica corresponent; la planificació i gestió de la qualitat de les aigües de transició i costaneres, incloses les aigües de bany; els projectes per a la millora de la qualitat ambiental del medi natural vinculats a l'aigua; la coordinació de la participació de la Comunitat en les demarcacions hidrogràfiques i la resta d'òrgans estatals de govern, i la planificació i gestió previstos en la legislació d'aigües; planificació, projecte, construcció, conservació i explotació de les infraestructures hidràuliques per a ús urbà, agrícola o mediambiental d'interés general comunitari; realització d'estudis, plans, normes, infraestructures i campanyes divulgatives per a l'estalvi i gestió eficient de l'aigua; elaboració de plans i execució d'obres per a la millora de les infraestructures de l'aigua; La planificació i execució d'obres de reutilització de les aigües residuals depurades; cooperació amb els ens locals en la planificació i construcció d'obres d'abastiment, sanejament i protecció enfront d'avingudes en nuclis urbans; i l'exercici de les competències autonòmiques en matèria d'autoritzacions d'abocament al domini públic marítim terrestre.