Programa de control de zonas de baño de la Comunidad Valenciana

Programa de control de zonas de baño de la Comunidad Valenciana

Programa de Control i Vigilància de les Aigües de Bany 

1. LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY

L'ús recreatiu de l'aigua, en concret el de les zones de bany naturals, pot tindre una incidència en la salut de la població, per tant, això exigeix un control de part de les administracions públiques.

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, a través de la Direcció General de l'Aigua, és l'organisme responsable del control i vigilància de la qualitat de les aigües de bany a la Comunitat Valenciana.

La qualificació de les aigües de bany es realitza d'acord amb la Directiva 2006/7/CE, transposada a la legislació espanyola pel Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany (BOE núm. 257 de 26-10-2007). L'objecte d'aquest reial decret és:

1.       Establir els criteris sanitaris que han de complir les aigües de bany per a garantir la seua qualitat amb la finalitat de protegir la salut humana dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació.

2.       Conservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient en complement del text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

3.       Establir disposicions mínimes per al control, la classificació, les mesures de gestió i el subministrament d'informació al públic sobre la qualitat de les aigües de les zones de bany.

En aquest Reial decret 1341/2007 també s'estableixen els criteris per a considerar una zona com a zona de bany:

Article 3. Definicions

a) Aigües de bany: qualsevol element d'aigües superficials on es preveja que puguen banyar-se un nombre important de persones o hi haja una activitat pròxima relacionada directament amb el bany i en què no hi haja una prohibició permanent de bany ni s'haja formulat una recomanació permanent d'abstindre-se'n i on no hi haja perill objectiu per al públic.

s) Zona d'aigües de bany: àrea geogràficament delimitada d'un terme municipal composta per una platja i les seues aigües de bany.

Article 4. Cens de zones d'aigües de bany

1. Al principi de cada any, l'autoritat competent elaborarà una llista provisional de zones d'aigües de bany, segons el que s'ha definit en l'article 3, paràgrafs a), h) i n), i ho comunicarà a través del sistema d'informació nacional previst en l'article 14.

2. El 20 de març de cada any, com a data límit, les autoritats competents incorporaran el conjunt d'informació mínima del cens de zones d'aigües de bany, perquè el Ministeri de Sanitat i Consum complisca el que es disposa en l'article 14.1.

 

Com a nombre important de banyistes, en aquest mateix article 3, en el punt h), es defineix:

h) Nombre important de banyistes: nombre mínim d'usuaris que l'autoritat competent considere rellevant, tenint en compte, en particular, les pautes passades, l'existència d'infraestructures o instal·lacions o qualsevol altra mesura adoptada a fi de promoure el bany.

D'acord amb el que exigeix aquest marc legislatiu i amb la definició d'aigües de bany, es desenvolupa, des de 1987, el Programa de control i vigilància de les zones de bany de la Comunitat Valenciana.

 

2. PROGRAMA DE CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES ZONES DE BANY DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Des del Servei de Qualitat d'Aigües, de la Direcció General de l'Aigua, es gestiona i coordina, durant la temporada de bany, el control i la vigilància continuada de la qualitat de les aigües de bany marítimes i continentals de la nostra Comunitat.

L'objectiu  general d'aquest programa és identificar, en temps real, possibles situacions de contaminació de les aigües de bany que pogueren ocasionar riscos per a la salut dels usuaris o de l'entorn i gestionar la seua eliminació, actuant per a això de manera coordinada amb altres departaments de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o dels ajuntaments corresponents.

Els objectius específics del programa són:

-        Determinar les zones costaneres o continentals que, d'acord amb les seues característiques i grau d'utilització pels usuaris, poden considerar-se zones de bany i, consegüentment, susceptibles d'incloure's en el cens de zones de bany de la Comunitat Valenciana, i establir el punt o punts de control que siguen necessaris per a realizar-ne l'adequat control analític, així com establir els punts de control ambiental que es considere per a determinar les causes de contaminació de les aigües d'aqueixa zona de bany. Així mateix, determinar quins punts de mostreig o zones de bany han de ser donades de baixa, en funció d'alguna de les causes establides en la normativa.

-        Establir els codis d'identificació, així com les denominacions de zones de bany i punts de mostreig més adequats per a la seua identificació pels usuaris, així com la seua freqüència de mostreig.

-        Realitzar el control i la vigilància de la qualitat de les aigües de bany marítimes i continentals, aplicant per a això els paràmetres i valors paramètrics establits per a determinar situacions de contaminació microbiològica.

-        Realitzar la inspecció visual de les aigües de bany i determinar-ne la transparència i presència de meduses, residus enquitranats, vidre, plàstics, matèries flotants, substàncies tensoactives o qualsevol altre residu.

-        Control de la propensió a la proliferació de macroalgues o de fitoplàncton marí, així com de la proliferació de cianobacteris (floracions algals, cenobis o espuma), avaluant-ne el risc per a la salut.

-        Determinar les situacions especials en què es considere necessari prohibir temporalment el bany o recomanació d'abstindre-se'n en una determinada zona, per a preservar la salut de la població.

-        Realitzar les mesures de gestió necessàries, en cas de detecció d'algun tipus de contaminació de les aigües de bany, per a identificar les causes d'aqueixa contaminació i establir les accions correctores necessàries per a eliminar-la.

-        Valorar la qualitat de les aigües de bany mitjançant mostrejos puntuals durant la temporada de bany, i realitzar, en finalitzar la temporada, la classificació de la seua qualitat en cada punt de mostreig, mitjançant l'anàlisi estadística de la sèrie de dades del control dels paràmetres obligatoris, d'acord amb les disposicions establides en la legislació aplicable.

-        Establir els instruments d'informació adequats per a l'accés del públic interessat al cens d'aigües de bany, a la seua classificació vigent cada any, així com a la valoració de la seua qualitat durant la temporada de bany, a les causes de la seua contaminació i les mesures de gestió adoptades per a evitar l'exposició dels banyistes a aquesta contaminació, així com les mesures de gestió necessàries per a la seua eliminació.

-        Establir, revisar i mantindre actualitzat el perfil de les zones de bany, d'acord amb el que es disposa en l'annex III del Reial decret 1341/2007.

 

La temporada de bany en zones de bany marítimes comprén el període d'1 de juny a 15 de setembre. Durant tot aquest període, els mostrejos d'aigües de bany es realitzen amb la periodicitat següent:

- Mostreig previ a l'inici de la temporada de bany: realitzat en el període del 15 al 31 de maig.

- Mostreig quinzenal: en la primera quinzena de juny.

- Mostreig setmanal: en la segona quinzena de juny, juliol, agost i primera quinzena de setembre.

 

La temporada de bany en zones de bany continentals comprén el període d'1 de juliol al 31 d'agost. Durant tot aquest període, els mostrejos d'aigües de bany es realitzen amb la periodicitat següent:

- Mostreig previ a l'inici de la temporada de bany: realitzat en el període del 15 al 30 de juny.

- Mostreig setmanal: juliol i agost.

 

Per a un  control analític eficaç de la nostra franja litoral, és molt important la selecció dels punts de mostreig d'una zona de bany. Aquests punts se situen en les zones de major afluència de banyistes, on el mostreig puga donar una informació que siga representativa de la qualitat de la zona de bany, i s'estableixen diversos punts de mostreig si l'amplitud de la zona de bany així ho requereix.

Cal tindre en compte que queden excloses del que es pot considerar com una zona de bany, segons la legislació europea, els punts d'abocament a la mar, les zones portuàries i les desembocadures dels rius.

Cada any poden incorporar-se al Programa de control noves platges, o delimitar de nou les ja existents, si així és sol·licitat per l'ajuntament, o bé si des de la Conselleria es considera necessari per l'interés de la població usuària.

L'àmbit d'aplicació del Programa de control el 2024 comprén les 264 zones de bany censades a la Comunitat Valenciana (249 marítimes i 15 continentals), que es controlen mitjançant 279 punts de mostreig (268 marítims i 15 continentals). La distribució per províncies és la següent:

 

Any 2024

Zones de bany marítimes

Zones de bany continentals

zones

punts de mostreig

zones

punts de mostreig

Castelló

61

71

6

6

València

63

73

8

8

Alacant

125

134

1

1

Comunitat Valenciana

249

278

15

15

 

Les activitats que s'inclouen dins del Programa de control i vigilància de les aigües de bany són:

•   Control analític de les aigües de bany.

•   Inspecció visual de les zones de bany en què es valoren els aspectes següents:

•   Aspecte de l'aigua.

•   Neteja de l'arena.

•   Estat de manteniment dels accessos a la platja i zona periplatgera.

•   Serveis a la disposició dels usuaris (dutxes, llavapeus, accessos persones amb discapacitat, lavabos públics, senyalització de serveis, salvament i socorrisme, etc.).

•   Seguiment i valoració setmanal durant la temporada de bany de les anàlisis i inspeccions setmanals de les zones de bany i remissió de la informació a ajuntaments i mitjans de comunicació.

•   Control analític dels llits que aboquen a la mar que puguen causar un possible impacte en la qualitat de les aigües de bany. Establint, a més, punts de control ambiental en la zona de bany que indiquen la influència de l'abocament en la zona de bany afectada.

•   Informació a ajuntaments i públic interessat.

 

 

3. AVALUACIÓ I CLASSIFICACIÓ ANUAL DE LES AIGÜES DE BANY

La qualificació de la qualitat de les aigües de les platges es realitza en finalitzar la temporada de bany, sobre la base de la metodologia establida en el Reial decret 1341/2007. Es realitza el tractament estadístic dels resultats obtinguts de les anàlisis microbiològiques realitzades en el mostreig previ i els mostrejos programats en la temporada de bany, considerant la sèrie de dades formada per les dades de la temporada de bany que finalitza i les dels tres anys anteriors. Els criteris de classificació són els següents:

Aigües costaneres i de transició. Paràmetres obligatoris i valors per a l'avaluació anual

Paràmetres

Qualitat suficient**

Qualitat bona*

Qualitat excel·lent*

Unitat

Enterococos intestinals

185

200

100

UFC o NMP/100 ml

Escherichia coli

500

500

250

UFC o NMP/100ml

UFC: unitats formadores de colònies.
NMP: nombre més probable.
*D'acord amb l'avaluació del percentil 95.
**D'acord amb l'avaluació del percentil 90
.

Aigües continentals. Paràmetres obligatoris i valors per a l'avaluació anual

Paràmetres

Qualitat Suficient**

Qualitat Bona*

Qualitat Excel·lent*

Unitat

Enterococos intestinals

330

400

200

UFC o NMP/100 ml

Escherichia coli

900

1000

500

UFC o NMP/100ml

UFC: unitats formadores de colònies.
NMP: nombre més probable.
*D'acord amb l'avaluació del percentil 95.
**D'acord amb l'avaluació del percentil 90
.

 

Basant-se en aqueixos criteris, es classifiquen les aigües de bany com de qualitat:

•            Insuficient

•            Suficient

•            Bona

•            Excel·lent

 

Aquesta qualificació de les zones de bany es remet, al final de la temporada de bany, al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, a través de l'aplicació NAYADE, que al seu torn ho comunica a la Comissió Europea per a la seua incorporació a l'informe de síntesi de la qualitat de les aigües de bany, que aquest organisme publica cada any.


4. RESULTATS OBTINGUTS DE LA QUALIFICACIÓ DE LES AIGÜES DE BANY EN LA TEMPORADA DE BANY DE L'ANY 2023

En la temporada de bany 2023, que és la que ha permés obtindre la qualificació de les aigües de bany vigent enguany, s'han controlat 229 zones de bany marítimes, amb 260 punts de mostreig, i 14 zones de bany continentals, amb 14 punts de mostreig.

S'han realitzat un total de 4.800 anàlisis, 4.000 anàlisis d'aigües de bany, 430 anàlisis de punts de control ambiental en aigües de bany i 370 anàlisis d'efluents que aboquen a la mar i que poden tindre una influència en la qualitat de les platges.

Finalitzada la temporada de bany de l'any 2023, es va realitzar la classificació de les aigües de bany d'acord amb la sèrie de dades formada per les de la temporada 2023 i les tres temporades anteriors (2020, 2021 i 2022).

La taula resum de les qualificacions actualment vigent per a les 229 zones de bany marítimes censades el 2023 és la següent:

Zones de bany marítimes

Castelló

València

Alacant

Total

Excel·lent

54 (98,18%)

54 (88,52%)

106 (93,80%)

214 (93,45%)

Bona

1 (1,82%)

4 (6,56%)

7 (6,20%)

12 (5,24%)

Suficient

0 (0%)

3 (4,92%)

0 (0%)

3 (1,31%)

Insuficient

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Total

55

61

113

229


El 93,45 % de les zones de bany marítimes tenen una qualitat excel·lent, un 5,24 % tenen una qualitat bona i un 1,31%, una qualitat suficient. No s'ha qualificat cap zona de bany com de qualitat insuficient.

La taula resum de les qualificacions actualment vigent per a les 14 zones de bany continentals censades el 2023 és la següent:

Zones de bany continentals

Castelló

València

Alacant

Total

Excel·lent

1 (20,00%)

2 (25,00%)

0 (0%)

3 (21,43%)

Bona

3 (60,00%)

3 (37,50%)

0 (0%)

6 (42,86%)

Suficient

1 (20,00%)

0 (0%)

1(100%)

2 (14,30%)

Insuficient

0 (0%)

3 (37,50 %)

0 (0%)

3 (21,43 %)

Total

5

8

1

14

 

En les zones de bany continentals, un 21,43 % s'han qualificat com de qualitat excel·lent, un 42,86 % de bona, un 14,30 % de suficient, i s'han qualificat un 21,43 % com de qualitat insuficient. Les zones de bany continentals qualificades com de qualitat insuficient han sigut:

-        Riu de Bolbaite  a Bolbaite.

-        Gorgo de l'Escala a Anna

-        La Platgeta de Chelva.

 

 

 

5. QUALIFICACIÓ DE LES ZONES DE BANY DURANT LA TEMPORADA DE BANY I PROGRAMA D'INFORMACIÓ SETMANAL DE LA QUALITAT DE LES PLATGES

De la segona setmana de juny a la primera setmana de setembre en zones de bany marítimes, i al juliol i l'agost en zones de bany continentals, es duu a terme la informació setmanal de la qualitat de les aigües de bany.

Durant aquest període, setmanalment, es remeten per correu electrònic (dijous o divendres) als ajuntaments informes amb els resultats dels mostrejos i les inspeccions realitzades cada setmana en les zones de bany. En les inspeccions visuals es recullen dades de l'aspecte de l'aigua, l'estat de manteniment de l'arena i la zona periplatgera, els serveis per als usuaris, i es comprova si està exposada la informació de la qualitat de l'aigua de la platja. Quan s'identifiquen problemes en alguna platja, es realitzen informes amb informació gràfica d'aquestes inspeccions que es remeten per correu electrònic als diferents ajuntaments.

Els informes es remeten per correu electrònic als tècnics de contacte per a la gestió de les zones de bany designats per l'alcalde de cada municipi, i amb la finalitat que siguen exposats per a consulta pels usuaris el mateix dia, si pot ser, en els panells informatius de cada platja, tal com s'estableix en la legislació aplicable a les aigües de bany.

Durant la temporada de bany, la metodologia seguida per a donar una qualificació setmanal de la qualitat de l'aigua de les zones de bany, així com la gestió dels episodis de "contaminació" d'aquestes és la següent:

 

Metodologia de qualificació de la qualitat de l'aigua de bany durant els mostrejos puntuals realitzats setmanalment en la temporada de bany.

El control d'aigües de bany es realitza mitjançant la determinació dels paràmetres microbiològics indicadors de contaminació d'origen residual Escherichia coli i Enterococos intestinals.

En relació amb l'avaluació de la qualitat realitzada per un mostreig puntual setmanal, atés que no es pot aplicar la metodologia de qualificació sanitària que es realitza al final de la temporada de bany, establida en el Reial decret 1341/2007, sobre la gestió de les aigües de bany, i que es realitza per a les sèries de dades de 4 temporades, s'estableixen els procediments següents:

1. En el cas que se superen els valors màxims admissibles següents en els paràmetres indicadors de contaminació d'origen residual:

Paràmetres microbiològics

Zones de bany marítimes

Zones de bany continentals

Enterococos intestinals

200 o.f.c/100 ml

400 o.f.c/100 ml

Escherichia coli

500 o.f.c/100 ml

1000 o.f.c/100 ml

 

Es realitzarà l'obertura d'un episodi de "contaminació de curta duració", seguint el protocol següent:

·     S'envia una comunicació per correu electrònic als serveis tècnics de l'ajuntament corresponent de la superació dels valors màxims admissibles dels indicadors, a fi que es puga realitzar la comunicació d'aquesta situació al públic usuari.

·     Es realitzen remostrejos de la platja, només siga possible, fins que es torne a obtindre uns resultats inferiors als esmentats nivells màxims admissibles.

·     Es realitzen gestions, amb els diferents departaments implicats i l'ajuntament corresponent, i inspeccions que permeten identificar les causes de la contaminació i la seua eliminació.

·     En el moment en què s'obtinguen resultats analítics amb valors per davall dels màxims admissibles, es comunicarà a l'ajuntament el tancament de l'episodi de "contaminació de curta duració", perquè puga realitzar la comunicació al públic.

 

2. En el cas que s'arribe, en els paràmetres indicadors, a valors que suposen el DOBLE dels nivells màxims admissibles:

Paràmetres microbiològics

Zones de bany marítimes

Zones de bany continentals

Enterococos intestinals

400 o.f.c/100 ml

800 o.f.c/100 ml

Escherichia coli

1000 o.f.c/100 ml

2000 o.f.c/100 ml

 

es qualificarà, de manera puntual, la platja com a NO APTA PER AL BANY, i des del Servei de Planificació dels Recursos Hidràulics i Qualitat d'Aigües es realitzarà l'obertura d'episodi de "contaminació de curta duració" i se seguirà el protocol següent:

·       S'envia una comunicació per correu electrònic als serveis tècnics de l'ajuntament corresponent perquè procedisca al TANCAMENT DE LA PLATJA PER AL BANY i ho comunique al públic usuari en els accessos a la platja, postes sanitàries, panells informatius i qualsevol altre sistema d'avís efectiu per als usuaris.

·       Es realitzen remostrejos de la platja fins que es torne a obtindre uns resultats inferiors als nivells màxims admissibles per a considerar l'aigua com a apta per al bany.

·       Es realitzen gestions amb els diferents departaments implicats i l'ajuntament corresponent, i inspeccions que permeten identificar les causes de la contaminació i gestionar la seua eliminació.

Una vegada que s'obtinguen resultats en els remostrejos realitzats que estiguen per davall dels valors màxims admissibles en els dos paràmetres analitzats, es comunicarà a l'ajuntament el tancament de l'episodi de "contaminació de curta duració", perquè puga realitzar la comunicació al públic, amb indicació que ÒBRIGA LA PLATJA AL BANY.