Organismes

Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats en la Comunitat Valenciana (per instal·lació)

Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats en la Comunitat Valenciana (per instal·lació)

D'acord amb l'Orde 21 de maig, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crega i regula el registre d'instal·lacions afectades pel Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats, en la Comunitat Valenciana, establix en l'article 2 l'àmbit d'aplicació. En virtut a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va entrar en vigor el passat 2 d'octubre de 2016, per la qual s'establix en l'article 14 que les persones jurídiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, la Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial Decret 117/2003, de 31 de gener s'haurà de realitzar via telemàtica.

TECG - Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial Decret 117/203, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats en la Comunitat Valenciana (per instal·lació) sotmeses a Autorització d'Emissions a l'Atmosfera "Grupo A".

TECG - Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats en la Comunitat Valenciana (per instal·lació) NO sotmeses a Autorització Ambiental Integrada NI Autorització d'Emissions a l'Atmosfera "Grupo A"