Organismes

Presentació del Pla de Gestió de Dissolvents

Presentació del Pla de Gestió de Dissolvents

Abans del 28 de febrer de cada any la instal·lació haurà de remetre a l'òrgan competent el Pla de Gestió de Dissolvents de l'any precedent segons el que disposa l'article 8 de l'Orde 21 de maig, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crea i regula el registre d'instal·lacions afectades pel Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, a la Comunitat Valenciana.

 En virtut a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va entrar en vigor el passat 2 d'octubre de 2016, per la qual s'establix en l'article 14 que les persones jurídiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, el Pla de Gestió de Dissolvents s'haurà de realitzar via telemàtica.