Activitats: auditoria acústica

Activitats: auditoria acústica


 
Què activitats han de realitzar-la?
 
Amb caràcter general, han de realitzar l'auditoria acústica com a mínim cada 5 anys, les següents activitats industrials, comercials o de servicis:
  • Aquelles sotmeses a autorització ambiental integrada, si així s'establix en la seua autorització, i en les condicions o terminis que esta indique.

  • Aquelles sotmeses a avaluació d'impacte ambiental, si així s'establix en la seua declaració, i en les condicions o terminis que esta indique.

  • Aquelles en el tràmit de concessió de llicència d'activitat de les quals, hagen sigut classificades com molestes per soroll i vibracions .
Les activitats que estigueren en funcionament en data 14-12-2005, hauran d'haver realitzat la seua primera auditoria acústica abans del 14-12- 2006.
 
En què consistix?
 
L'auditoria acústica és l'autocontrol del soroll generat per una activitat. El titular de l'activitat, és el responsable de realitzar este autocontrol, a través d'una entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental.
Tal com establix la normativa autonòmica, l'auditoria acústica consistirà a realitzar les següents operacions, segons el cas d'estudi, en funció de les característiques de l'activitat:
  • Verificació de les condicions d'aïllament dels elements constructius d'activitats comercials, industrials i de servicis, que es desenrotllen en locals situats en edificis d'ús residencial o limítrofs amb edificis d'ús residencial. S'haurà de realitzar en la primera auditoria, i quan s'hagen dut a terme modificacions que excedisquen de les obres de mera higiene, ornament o conservació, en els dits elements.
  • En el cas de detectar-se diferències amb el que establix el projecte o allò que s'ha supervisat en auditories anteriors, s'haurà de comprovar el compliment de les condicions acústiques requerides en la Llei 7/2002 i en este Decret.
  • Identificar i caracteritzar els principals focus de soroll.
  • Comprovació del nivell sonor en aquells punts on se situen els receptors més pròxims. En el cas d'instal·lacions industrials es realitzaran les mesures en el perímetre de la seua parcel·la. 
  • Mesurament dels nivells de fons amb la indústria o activitat parada, en les mateixes condicions (període, proximitat horària, dia laborable i altres) que es van realitzar les mesures amb l'activitat en funcionament.
  • Mesurament en l'interior de les instal·lacions, si hi ha un límit de nivell d'emissió sonora. 
  • Si és el cas, el resultat i l'efectivitat de les mesures correctores de la contaminació acústica adoptades en l'activitat o instal·lació.
Serà l'entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental qui determine quins requisits han de verificar-se en cada cas, segons el seu criteri i experiència. No obstant això, per a les activitats que estigueren en funcionament a l'entrada en vigor del decret que el regula (14/12/2004), serà suficient de comprovar que complixen amb els nivells sonors establits en l'exterior i en l'interior de locals limítrofs, fins al moment en què a causa de les circumstàncies establides, adapten les seues condicions d'aïllament.
En cas que com resultat de l'auditoria acústica es comprovara l'incompliment dels nivells sonors, l'entitat col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental informarà l'Ajuntament del municipi on s'ubique l'activitat per mitjà de la remissió d'una carta acompanyada d'una còpia de l'informe de l'auditoria acústica.