Queixes per soroll: procediment

Queixes per soroll: procediment

Aquest apartat es refereix a queixes presentades per via administrativa. Considerant que el soroll és un problema d'àmbit local i que les competències a nivell municipal corresponen a l'ajuntament, si volem presentar una queixa per soroll, aquesta haurà d'estar dirigida per escrit a l'ajuntament, indicant, per exemple:
  • Causa del soroll: activitat que el genera, horari, etc.
  • Situació relativa de la font el receptor: per exemple, si es tracta d'una activitat confrontant, o al contrari, està allunyada i separada del receptor
  • Persona o persones afectades
  • Qui presenta la queixa o denúncia
L'ajuntament haurà de valorar si correspon realitzar una inspecció i, si és el cas, determinarà quines mesures correctores s'han d'adoptar o aplicarà les sancions oportunes.