Activitats: estudi acústic

Activitats: estudi acústic

Han d'adjuntar un Estudi Acústic, les activitats que siguen susceptibles que generar soroll i vibracions i estiguen subjectes a:

  • Avaluació d'impacte ambiental 
  • Normativa vigent en matèria d'activitats qualificades
  • Autorització ambiental integrada
  • Altres instruments d'intervenció ambiental

L'Estudi Acústic, s'ha de presentar en capítol a banda al sol·licitar les llicències que corresponga, segons la normativa que regula els dits procediments i ha d'estar firmat per tècnic competent. Si està sotmés a diversos procediments, és suficient de presentar-lo junt amb l'estudi d'impacte ambiental.

L'Estudi Acústic ha de comprendre totes i cadascuna de les fonts sonores i avaluar les mesures correctores a adoptar per a garantir que no es transmeta a l'exterior o a l'interior de locals limítrofs, en les condicions més desfavorables, nivells superiors als establits. En este sentit, ha d'analitzar en detall, segons el tipus d'activitat de què es tracte:

  • Nivell de soroll en l'estat preoperacional, per mitjà de l'elaboració d'un informe dels nivells sonors expressats com LAeq,T en l'ambient exterior de l'entorn de l'activitat, infraestructura o instal·lació, tant en el període diürn com en el nocturn.
  • Nivell de soroll estimat en l'estat d'explotació, per mitjà de la predicció dels nivells sonors en l'ambient exterior durant els períodes diürn i nocturn.
  • Avaluació de la influència previsible de l'activitat, per mitjà de comparació del nivell acústic en els estats preoperacional i operacional, amb els valors límit definits en el present Reglament per a les zones o àrees acústiques que siguen aplicables.
  • Definició de les mesures correctores de la transmissió de sorolls o vibracions a implantar en la nova activitat, en cas de resultar necessàries com a conseqüència de l'avaluació efectuada, i previsió dels efectes esperats. A este efecte, haurà de tindre's en compte les prescripcions per a previndre la transmissió de vibracions a què es referix l'article 16 del present Decret.

Al seu torn, ha de considerar les possibles molèsties per soroll que per efectes indirectes puguen ocasionar-se en les voltants de la seua implantació, a fi de proposar i dissenyar les mesures correctores adequades per a evitar-les o disminuir-les. A estos efectes, haurà de prestar-se especial atenció a les activitats que generen trànsit elevat de vehicles com a magatzems, locals públics i especialment activitats previstes en zones d'elevada densitat de població o amb carrers estrets, de difícil maniobra i/o amb escassos espais d'aparcament i aquelles que requerixen operacions de càrrega o descàrrega.

Si es tracta d'activitats limítrofs amb locals d'ús residencial, l'Estudi Acústic ha de prestar especial interés a les condicions d'aïllament acústic requerides.