Organismes

Definiciones

Definiciones

A l'efecte de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular,  s'entendrà per:

Gestió de residus
La recollida, el transport, la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la classificació i altres operacions prèvies; així com la vigilància d'aquestes operacions i el manteniment posterior al tancament dels abocadors. S'inclouen també les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.

Gestor de residus
La persona física o jurídica, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació que realitze qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, siga o no el productor d'aquests.

Recollida
Operació consistent en l'apilament, la classificació i emmagatzematge inicials de residus, de manera professional, a fi de transportar-los posteriorment a una instal·lació de tractament.

Transport de residus
Operació de gestió consistent en el moviment de residus de manera professional per encàrrec de tercers, duta a terme per empreses en el marc de la seua activitat professional, siga o no la seua activitat principal.

Tractament
Les operacions de valorització o eliminació, inclosa la preparació anterior a la valorització o eliminació.

Valorització
Qualsevol operació el resultat principal de la qual siga que el residu servisca a una finalitat útil en substituir a altres materials, que d'una altra manera s'haurien utilitzat per a complir una funció particular o que el residu siga preparat per a complir aquesta funció en la instal·lació o en l'economia en general. En l'annex II, es recull una llista no exhaustiva d'operacions de valorització.

Eliminació
Qualsevol operació que no siga la valorització, fins i tot quan l'operació tinga com a conseqüència secundària l'aprofitament de substàncies o materials, sempre que aquests no superen el 50% en pes del residu tractat, o l'aprofitament d'energia. En l'annex III es recull una llista no exhaustiva d'operacions d'eliminació.

Agent
Tota persona física o jurídica que organitze la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, incloses aquelles que no prenguen possessió física dels residus.

Negociant
Tota persona física o jurídica que actue per compte propi en la compra i posterior venda de residus, incloses aquelles que no prenguen possessió física dels residus.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 33 de la Llei 7/2022, queden sotmeses al règim d'autorització les instal·lacions d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida amb caràcter professional i les instal·lacions fixes on es realitzaran operacions de tractament de residus; així mateix, les persones físiques o jurídiques hauran d'obtindre autorització per a realitzar operacions de recollida amb caràcter professional i tractament de residus.

Segons el llenguatge adoptat per a facilitar l'intercanvi electrònic d'informació sobre residus, denominat E3L, els codis assignats a les instal·lacions on es desenvoluparan operacions de tractament de residus i a les persones físiques o jurídiques que realitzen operacions de tractament de residus són els que s'indiquen a continuació:

CODI   DESCRIPCIÓ
G01  Centre gestor de residus perillosos
G02   Centre gestor intermedi de residus perillosos (emmagatzematge)
G04  Centre gestor de residus no perillosos
G05  Centre gestor intermedi de residus no perillosos (emmagatzematge)
G06   Plataforma logística*

   *Comunicació prèvia

CODI  DESCRIPCIÓ
E01  Gestor de tractament de residus perillosos
E02  Gestor de tractament de residus no perillosos

 

De conformitat amb l'article 35 de la Llei 7/2022, hauran de presentar una comunicació prèvia a l'inici de les seues activitats davant l'autoritat competent de la comunitat autònoma on tinguen la seua seu social, les entitats o empreses que transporten residus amb caràcter professional, els negociants i els agents.

Segons el llenguatge E3L, els codis associats a aquests gestors són els següents:

CODI DESCRIPCIÓ
A01  Agent de residus perillosos
A02  Agent de residus no perillosos
N01  Negociant de residus perillosos
N02  Negociant de residus no perillosos
T01  Transportista de residus perillosos
T02  Transportista de residus no perillosos