Organismes

Obligaciones

Obligaciones

Autorització i comunicació de les activitats de gestió de residus

(Art. 33 i 35 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular

Queden sotmeses al règim d'autorització per l'autoritat competent de la comunitat autònoma on estan situades les següents instal·lacions, així com la seua ampliació, modificació substancial o trasllat:

 • Les instal·lacions d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida amb caràcter professional, que tindran la consideració d'operació d'emmagatzematge i
 • les instal·lacions fixes on vagen a realitzar-se operacions de tractament de residus

Així mateix, les persones físiques o jurídiques hauran d'obtindre autorització per a realitzar operacions de recollida amb caràcter professional i tractament de residus, de conformitat amb les operacions desagregades incloses en els annexos II i III. Aquestes autoritzacions seran concedides per l'autoritat competent de la comunitat autònoma on tinguen el seu domicili o seu social els sol·licitants i seran vàlides per a tot el territori espanyol.

Quant al règim de comunicació prèvia, hauran de presentar una comunicació prèvia a l'inici de les seues activitats davant l'autoritat competent de la comunitat autònoma on tinguen la seua seu social, les entitats o empreses que transporten residus amb caràcter professional, els negociants i els agents. Aquestes comunicacions seran vàlides en tot el territori nacional i s'inscriuran, per la comunitat autònoma on s'hagen presentat les esmentades comunicacions. 

Obligacions dels gestors de residus

(Art. 23 de la Llei 7/2022)

1. Les entitats o empreses que realitzen activitats de recollida de residus amb caràcter professional hauran d':

 • Apilar, classificar i emmagatzemar inicialment en una instal·lació autoritzada els residus en les condicions adequades conforme al que es preveu en la seua autorització i disposar d'acreditació documental d'aquestes operacions.
 • Envasar i etiquetar els residus conforme a la normativa vigent per al seu posterior transport, quan el productor inicial o posseïdor no tinga tals obligacions.
 • Entregar els residus per al seu tractament a entitats o empreses autoritzades, i disposar d'una acreditació documental d'aquest lliurament, i donar trasllat de l'aquesta al productor inicial o un altre posseïdor dels residus.

2. Les entitats o empreses que transporten residus amb caràcter professional hauran de:

 • Transportar, per encàrrec de l'operador del trasllat, els residus des del productor inicial o un altre posseïdor fins a la planta de tractament, complint les prescripcions de les normes de transports, les restants normes aplicables i les previsions contractuals i disposar d'una acreditació documental del lliurament.
 • Mantindre els residus separats i identificats durant el seu transport i, en el cas dels residus perillosos, envasats i etiquetats conforme a la normativa vigent. En cap cas s'admetrà la càrrega d'envasos que no es troben adequadament tancats, o que presenten defectes en el seu etiquetatge quan aquest siga preceptiu.

3. Les entitats o empreses que realitzen una activitat de tractament de residus hauran d'/de:

 • Efectuar les comprovacions oportunes per a procedir a la recepció i en el seu cas acceptació segons el que està convingut en el contracte de tractament.
 • Dur a terme el tractament dels residus entregats conforme al que es preveu en la seua autorització i acreditar-ho documentalment; en el cas de les instal·lacions subjectes a autorització ambiental integrada, conforme a les millors tècniques disponibles.
 • Gestionar adequadament els residus que produïsquen a conseqüència de la seua activitat.

4. Els negociants i agents hauran de complir amb el que es va declarar en la seua comunicació d'activitats i amb les clàusules i condicions assumides contractualment.
Els negociants desenvoluparan la seua activitat amb residus perillosos i no perillosos que tinguen valor positiu i hauran d'acreditar documentalment aquesta condició en la corresponent comunicació.
Els negociants estaran obligats a assegurar que es duga a terme una operació completa i adequada de tractament dels residus que adquirisquen i a acreditar-ho documentalment al productor inicial o un altre posseïdor d'aquests residus per mitjà del document d'identificació del trasllat.

5. Els gestors de residus estaran obligats a:

 • Disposar d'una zona habilitada i identificada per al correcte emmagatzematge dels residus que reunisca les condicions que fixe la seua autorització. En el cas d'emmagatzematge de residus perillosos aquests hauran d'estar protegits de la intempèrie i amb sistemes de retenció de vessaments. La duració màxima de l'emmagatzematge dels residus no perillosos serà inferior a dos anys quan es destinen a valorització i a un any quan es destinen a eliminació. En el cas dels residus perillosos, en els dos supòsits, la duració màxima serà de sis mesos.

Durant el seu emmagatzematge, els residus hauran de romandre identificats i, en el cas dels residus perillosos, a més hauran d'estar envasats i etiquetatges conforme a la normativa vigent.
Els terminis esmentats començaran a computar des que s'inicie el depòsit de residus en el lloc d'emmagatzematge, havent de constar la data d'inici en l'arxiu cronològic i en el sistema d'emmagatzematge (gàbies, contenidors, prestatgeries, entre altres) d'aquests residus.

 • Constituir una fiança en el cas dels residus perillosos, i en la resta dels casos quan així ho exigisquen les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió. 
 • Subscriure una assegurança o constituir una garantia financera equivalent en el cas de tractar-se de negociants, transportistes i entitats o empreses que realitzen operacions de tractament de residus perillosos i, en la resta dels casos, quan així ho exigisquen les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió, per a cobrir les responsabilitats que es deriven de tals operacions. Aquesta garantia, en les condicions i amb la suma que es determinen reglamentàriament, haurà de cobrir:

1r Les indemnitzacions degudes per mort, lesions o malaltia de les persones.
2n Les indemnitzacions degudes per danys en les coses.
3r Els costos de reparació i recuperació del medi ambient alterat. Aquesta quantia es determinarà conforme a les previsions de la legislació sobre responsabilitat mediambiental.

 • No mesclar residus perillosos amb altres categories de residus perillosos ni amb altres residus, substàncies o materials. La mescla inclou la dilució de substàncies perilloses.
 • En cas que el gestor haja de procedir a l'envasament i etiquetatge de residus perillosos es farà de conformitat amb l'article 21.d) i e). 


Obligacions relatives a la informació

(Art. 64 i 65 de la Llei 7/2022)

Arxiu cronològic
Les persones físiques o jurídiques registrades disposaran d'un arxiu electrònic on es recullen, per ordre cronològic, la quantitat, naturalesa i origen del residu generat i la quantitat de productes, materials o substàncies, i residus resultants de la preparació per a la reutilització, del reciclatge, d'altres operacions de valorització i d'operacions d'eliminació; i quan siga procedent, s'inscriurà també el destí, la freqüència de recollida, el mitjà de transport i el mètode de tractament previst del residu resultant, així com el destí de productes, materials i substàncies. 

Es guardarà la informació de l'arxiu cronològic durant, almenys, cinc anys i estarà a la disposició de les autoritats competents a l'efecte d'inspecció i control.

Obligacions d'informació
Abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagen recollit les dades, les persones físiques o jurídiques que realitzen operacions de recollida amb caràcter professional i de tractament de residus, enviaran una memòria resum de la informació continguda en l'arxiu cronològic, en el seu cas, per cadascuna de les instal·lacions on operen desglossant la informació per cada operació de tractament autoritzada amb, almenys, el contingut que figura en l'annex XV a la comunitat autònoma en la qual estiga situada la instal·lació, i en el cas dels residus de competència local a més a les entitats locals.
En el cas de les persones físiques o jurídiques que hagen obtingut una autorització de les previstes en l'article 33.4 i 33.5 de la Llei 7/2022, enviaran la memòria resum amb, almenys, el contingut que figura en l'annex XV, a totes les comunitats autònomes en les quals hagen presentat les comunicacions previstes en aquests apartats, amb la informació corresponent a aquesta comunitat autònoma.
Així mateix, les entitats i empreses que transporten residus perillosos amb caràcter professional o actuen com a negociants i agents de residus perillosos, enviaran una memòria resum de la informació continguda en l'arxiu cronològic a la comunitat autònoma en la qual hagen presentat la comunicació.