Organismes

Obligaciones del productor

Obligaciones del productor

Comunicació prèvia a l'inici d'activitats de producció de residus (Art. 35 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular)

Estan obligats a presentar una comunicació prèvia a l'inici de les  activitats de producció les entitats o empreses que es troben en algun dels supòsits següents, o en els dos simultàniament:

  • Instal·lació, ampliació, modificació substancial o trasllat d'indústries o activitats que generen residus perillosos.
  • Instal·lació, ampliació, modificació substancial o trasllat d'indústries o activitats que generen més de 1.000 tones/any de residus no perillosos.

Estan exemptes de presentar comunicació aquelles empreses que hagen obtingut autorització per al tractament de residus i que a conseqüència de la seua activitat produïsquen residus. Així mateix, queden exempts de presentar comunicació els vaixells productors inicials de residus que entreguen aquestos residus en instal·lacions portuàries receptores.

Obligacions relatives a la gestió dels seus residus (Art. 20 de la Llei 7/2022)

Entre altres, podem destacar les següents:

  • Assegurar el tractament adequat dels seus residus, realitzant el tractament per si mateix, encarregant el tractament a un negociant o a un gestor autoritzat, o entregant-los a una entitat pública o privada de recollida de residus.
  • La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu conclourà quan quede degudament documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan siga necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final.
  • Identificar els residus conforme al que s'estableix en l'article 6 i, en el cas que siguen residus perillosos, determinar les seues característiques de perillositat.
  • El productor de residus perillosos que produïsca una quantitat igual o superior a 10 tones a l'any estarà obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobrisca les responsabilitats que puguen donar lloc les seues activitats.

Obligacions relatives a l'emmagatzematge, mescla, envasament i etiquetatge de residus (Art. 21 de la Llei 7/2022)

Entre altres, podem destacar les següents:

  • Disposar d'una zona habilitada i identificada per al correcte emmagatzematge dels residus que reunisca les condicions adequades d'higiene i seguretat. En el cas d'emmagatzematge de residus perillosos aquests hauran d'estar protegits de la intempèrie i amb sistemes de retenció de vessaments.

La duració màxima de l'emmagatzematge dels residus no perillosos serà inferior a dos anys quan es destinen a valorització i a un any quan es destinen a eliminació. En el cas dels residus perillosos, en els dos supòsits, la duració màxima serà de sis mesos.

  • Envasar i etiquetar els residus en el lloc de producció abans de la seua recollida i transport de conformitat amb les normes aplicables.

Obligacions relatives a la prevenció i la informació (Art. 18 i 64 de la Llei 7/2022)

  • Els productors de residus perillosos que generen una quantitat igual o superior a 10 tones a l'any disposaran d'un pla de minimització. Caldrà informar, cada quatre anys, a la comunitat autònoma on estiga situat el centre, dels resultats de l’esmentat pla.
  • Els productors de residus perillosos i els que generen més de 10 tones de residus no perillosos a l'any disposaran d'un arxiu electrònic on es recullen, per ordre cronològic, la quantitat, naturalesa i origen del residu generat; i quan siga procedent, s'inscriurà també el destí, la freqüència de recollida, el mitjà de transport i el mètode de tractament previst del residu resultant, informació que guardaran durant, almenys, cinc anys.