Procediment de notificació

Procediment de notificació

Objecte:

Donar compliment a l'article 3 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, segons el qual el titular de cada complex que realitze una o diverses activitats de les incloses en l'annex I per damunt dels llindars de capacitat recollits en el mateix, comunicaran anualment les quantitats de:

  1. Emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, de qualsevol dels contaminants inclosos en l'annex II.
  2. Transferències fora de l'emplaçament siga com fora la quantitat transferida de residus perillosos i no perillosos.

Normativa:

Sol·licitants:

Les persones titulars de complexos industrials situats a la Comunitat Valenciana, l'activitat dels quals figure en l'annex I del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril.

Termini de presentació de sol·licituds:

Des de l'1 de gener fins a l'últim dia de febrer de l'any en curs.

Tramitació:

La tramitació es realitzarà a través de l'ÀREA DE MEMBRES del Registre PRTR- Espanya: www.prtr-es.es.

Una vegada l'inici de l'activitat als complexos industrials siga conforme, aquestos han de sol·licitar les claus d'accés i el número de registre a través de l'adreça info@prtr-es.es,

Instruccions per a la declaració en el Registre PRTR-Espanya.

 

Correu electrònic de la Conselleria per a consultes i incidències: e_prtr_cv@gva.es.

Documentació:

Amb l'objecte d'estandarditzar la metodologia de càlcul, es proveeixen els fulls de càlcul normalitzats per sector.

 

Com a informació complementaria, amb la declaració anual PRTR s'ha de presentar la següent documentació a través de l'apartat de “Gestió Documental” en l' ÀREA DE MEMBRES del Registre PRTR- Espanya (www.prtr-es.es):

  • Full de càlcul normalitzat.
  • Informe ECMCA d'emissions a l'atmosfera i/o a l'aigua.