Què és un mapa estratègic de soroll?

Què és un mapa estratègic de soroll?

 
¿Què és un mapa estratégic de soroll?

 

Un mapa estratègic de soroll és un mapa dissenyat per a poder avaluar globalment l'exposició al soroll d'una zona determinada, a causa de l'existència de distintes fonts de soroll, o per a poder realitzar prediccions globals per a la zona.

Les administracions competents han d'elaborar i aprovar mapes estratègics de soroll corresponents a cadascun dels grans eixos viaris, dels grans eixos ferroviaris, dels grans aeroports i de les aglomeracions.

En un mapa estratègic de soroll es representaran les dades relatives a algun dels aspectes següents:

  • Situació acústica existent, anterior o prevista expressada en funció d'un índex de soroll.
  • Superació d'un valor límit.
  • Nombre estimat d'habitatges, col·legis i hospitals en una zona determinada que estan exposats a valors específics d'un índex de soroll.
  • Nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll.
En l'annex IV del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental, es fa referència als requisits mínims sobre el cartografiat estratègic del soroll.