Què és un pla d'acció?

Què és un pla d'acció?

 
¿Què és un Pla d'Acció?

Un Pla d'Acción és un pla encaminat a afrontar les qüestions relatives al soroll i als seus efectes, inclosa la reducció del soroll si fóra necessari.

A partir dels resultats obtinguts en els mapes del nombre estimat de soroll i una anàlisi de les diferents zones exposades als nivells de soroll es plantejaran els plans d'actuació contra el soroll.

Els plans d'acció inclouran, com a mínim, els elements següents:

 • Descripció de l'aglomeració, els principals eixos viaris, els principals eixos ferroviaris o principals aeroports i altres fonts de soroll considerades.
 • Autoritat responsable.
 • Context jurídic.
 • Valors límit establits d'acord amb l'article 5.4 de la Directiva 2002/49/CE.
 • Resum dels resultats de la labor de cartografiat del soroll.
 • Avaluació del nombre estimat de persones exposades al soroll, determinació dels problemes i les situacions que han de millorar.
 • Relació de les al·legacions o observacions rebudes en el tràmit d'informació pública d'acord amb l'article 22 de la Llei del Soroll.
 • Mesures que ja s'apliquen per a reduir el soroll i projectes en preparació.
 • Actuacions previstes per les autoritats competents per als pròxims cinc anys, incloses mesures per a protegir les zones tranquil·les.
 • Estratègia a llarg termini.
 • Informació econòmica (si està disponible): pressupostos, avaluacions cost-eficàcia o costos-beneficis.
 • Disposicions previstes per a avaluar l'aplicació i els resultats del pla d'acció.

En l'annex V del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenrotlla la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental, es fa referència als requisits dels Plans d'Acció.