Llei de canvi climàtic i transició ecològica de la Comunitat Valenciana

Llei de canvi climàtic i transició ecològica de la Comunitat Valenciana

Dins dels compromisos adquirits pel Consell en la present legislatura i la Declaració d'Emergència Climàtica, i en el marc d'acció climàtica de la Unió Europea i de l'Estat Espanyol, la Direcció General del Canvi Climàtic està treballant en el nou instrument normatiu que ens permeta aconseguir la neutralitat en 2050 i treballar en una societat i un territori valencià resilient als impactes del canvi climàtic.

A la fi del 2019 es va començar el procés legislatiu amb un període de consulta pública prèvia. El 26 de maig de 2020, l'Honorable Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollá va realitzar de manera presencial i telemàtica, la presentació pública de l'esborrany de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica.

A la citada presentació es pot accedir des del següent enllaç.

Després d'aquesta presentació, durant el mes de juny s'inicien les jornades virtuals per a comentar de manera sectorial els aspectes més rellevants de l'esborrany de Llei. En aquest procés es van rebre aportació de la ciutadania, administracions públiques i sectors socials i econòmics. Finalment, des del dia 10 fins al 25 de setembre de 2020, el document d'avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, s'ha sotmés a informació pública, en compliment del que s'estableix en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Posteriorment, es va continuar amb el procediment legislatiu d'acord amb la normativa vigent, informant i recaptant els dictàmens preceptius necessaris i finalment a la fi de l'any 2022, s'aprova la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana.

El passat 21 de juny es publica en el DOGV, la RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2023, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 6/2022, de 5 de desembre, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, pel que fa a l'impost de vehicles de la Llei, en l'apartat de Criteris administratius per a l'aplicació de normativa autonòmica, de la Conselleria d'Hisenda i model econòmic, s'inclouen els criteris d'aplicació de l'escala de l'Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, que es troben en el següent enllaç.

Així mateix, per a facilitar l'aplicació de la Llei, s'estan elaborant diferents catàlegs informatius, dirigits a diferents sectors com a municipis, turisme i espectacles, comerç i serveis, mobilitat i transport, indústria i construcció. Actualment es disposa dels següents catàlegs: