Informació general

Informació general

El CIDAM és la unitat administrativa dependent de Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, que va ser creada l'octubre de 2000 per a donar resposta a la garantia del dret del ciutadà a la informació i participació pública en matèria de medi ambient.

Objectius

Objectius

 

1. Atendre les demandes d'informació sobre l'estat del medi ambient de la Comunitat Valenciana.
 


2. Col.laborar, de conformitat amb el que estableix el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria competent en medi ambient, en l'atenció de les demandes d'informació ambiental provinents de la Unió Europea, de les Corts Valencianes o de qualsevol altra institució estatutària, de l'Administració general de l'Estat o de l'Administració Local, en exercici del que preveu la normativa reguladora d'accés a la informació ambiental, així com en el compliment dels convenis i acords internacionals en aquesta matèria.


3. Desenvolupar les instruccions tècniques necessàries per a l'obtenció, mesurament, i tractament de la informació ambiental en l'àmbit autonòmic, per tal de normalitzar les bases de dades per al seu posterior tractament i divulgació.


4. Col.laborar en l'elaboració d'un sistema d'indicadors que serveixin de base per a l'elaboració dels informes sobre l'estat del medi ambient de la Comunitat Valenciana.
 


5. Difondre sistemàticament la informació més rellevant sobre l'estat del medi ambient. Amb aquesta finalitat, a més de l'exercici de les funcions que li són pròpies, el CIDAM col.laborarà, quan sigui requerit i en els termes convinguts, en el disseny, implementació i avaluació de les campanyes d'educació i participació pública en medi ambient de les diferents autoritats públiques o, si escau, persones jurídic privades.
 


6. Coordinar tots els fons documentals de naturalesa ambiental de l'Administració de la Generalitat, oferint una visió integrada de la matèria.

Funcions

Funcions

 

1. Implantar una Xarxa d'Informació Ambiental.

 
2. Constituir el centre com a punt focal de la Xarxa Europea d'Informació i Observació del Medi Ambient.

 
3. Coordinar l'activitat informativa de la Generalitat en matèria ambiental oferint als ciutadans un accés a la informació còmode, actualitzat i rigorós sobre la base de la informació ambiental completa, enllestida i disponible o de preceptiva disposició per part de les unitats administratives corresponents, que assumiran la responsabilitat de la seva elaboració en la forma i el temps degut.

 
4. Coordinar i cooperar amb altres centres d'informació ambiental tant d'àmbit local com estatal o internacional, possibilitant el seu accés als usuaris de la Comunitat Valenciana.

 
5. Desenvolupar i gestionar els fons bibliogràfics i cartogràfics, revistes, documentació multimèdia i altres tant per a ús intern de l'Administració de la Generalitat com per al públic en general.