Red INAM

La Xarxa INAM (Xarxa d'Informació Ambiental de la Comunitat Valenciana) creada pel Decret 97/2010, d'11 de juny, pel que es regula l'exercici del dret a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient té com a objectiu posar a disposició dels ciutadans la informació més rellevant sobre l'estat del medi ambient.

Es concep com una plataforma tecnològica de difusió d'informació ambiental accessible des de la seu electrònica del CIDAM (Centre d'Informació i Documentació Ambiental). Una ferramenta que pretén atendre a la correcta planificació i gestió de les actuacions  ambientals, així com satisfer les demandes i inquietuds dels ciutadans.

La creació d'esta Xarxa d'Informació Ambiental, junt amb la direcció electrònica del Centre d'Informació Ambiental per part de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, garantixen el que preveu la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administración Electrònica de la Comunidat Valenciana,  on s'arrepleguen els principis de l'administració electrònica.