La informació ambiental queda definida en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Pot sol.licitar-la, qualsevol persona física o jurídica, així com les associacions, organitzacions i grups a efectes de l'establert en el Títol II de la Llei 27/2006 de 18 de juliol.

PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES SOL.LICITUDS DE INFORMACIÓ AMBIENTAL

 

El procediment de gestió de les sol.licituds de informació ambiental rebudes en el Centre de Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana es el següent:

  1. Recepció de la sol.licitud i assignació de nº d'expedient.

  2. Notificació de la recepció, informant del nº d'expedient assignat, el plaç per a resoldre i els efectes del silenci administratiu en el cas de que es produixca.

  3. Remisió de la sol.licitud a la unitat administrativa que disponga de la informació sol.licitada, en funció de les seues competencies.

  4. Recepció de la informació suministrada per part de la unitat competent.

  5. Elaboració de la proposta de resolució

  6. Elaboració de la resolució.

  7. Notificació

 

 

ESTADÍSTIQUES

 

Durant l'any 2021 es presentaren per escrit 106 sol·licituds d'informació ambiental de les que 34 foren presentades per particulars, 39 per diferents associacions, la majoria organitzacions ambientals, 27 per professionals o empreses i 6 per distintes Administracions Públiques. 

Taula resumen:

 

Any   Total   Associacions Empreses   AAPP   Particulars
2019 105 31 37 4 33
2020 104 30 18 14 42
2021 106 39 27 6 34

 

 

 

INFORMACIÓ AMBIENTAL VERSUS INFORMACIÓ PÚBLICA

La regulació de la informació ambiental en el nostre ordenament jurídic es previa a la regulació del dret a la informació pública. La informació ambiental fon regulada per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient i en la Comunitat Valenciana per el Decret 97/2010, de 11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana.

L'apartat 2 de la Disposició Adicional Primera de la Llei 19/2013, de 9 de decembre, de Transparència, acces a la informació pública i Bon Govern estableix que es regiràn per la seua normativa específica aquelles materies que tinguen previst un règim jurídic específic d'accés a la informació, com es el cas de la informació ambiental.